“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2014

Daňové změny 2014

Vydáno: 9. 1. 2014 | Rubrika: Daně

S novým rokem 2014 přichází největší legislativní změny od roku 1990.

V účinnost vstoupil nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nový občanský zákoník (NOZ) komplexně mění dosavadní soukromé právo, přináší zásadní změny právní terminologie a ruší 238 jiných právních předpisů nebo jejich částí... Dosavadní obchodní zákoník se nepoužije na práva a povinnosti vzniklé po 1.1.2014 a legislativním rámcem pro obchodní společnosti a družstva (nově obchodní korporace) je  zákon o obchodních korporacích (ZOK), který speciálně upravuje právní oblast obchodních společností a družstev,  doplňujíce tak obecnou úpravu právnických osob v novém občanském zákoníku.

Kromě věcných změn daňových zákonů tedy současně dochází k zásadním a velmi početným změnám terminologie a pojmů i v daňových zákonech.

Lze očekávat, že některé z těchto legislativně technických změn budou mít i nezamýšlené a nechtěné daňové dopady. Popřejme si společně hodně úspěchů v překonávání těchto nástrah.

Dále uvádíme, dle nás, nejdůležitější změny daňových předpisů od roku 2014 a některých předpisů souvisejících.

Zrušení zákona o "trojdani"

 • byl zrušen zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí – úprava bezúplatných nabytí majetku byla přesunuta do daní z příjmů a daň z převodu nemovitostí byla nahrazena právní úpravou  daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z přidané hodnoty

 • zavádí se legislativní zkratka jiný členský stát pro členské státy EU různé od ČR a pojem vlastní daňová povinnost je nahrazen pojmem vlastní daň
 • v návaznosti na rekodifikaci občanského práva dochází ke změně některých pojmů v zákoně o DPH, např.  k nájmu přibyl pacht a podpacht, prodej a vklad podniku se mění na pozbytí  a nabytí obchodního závodu, pojem zboží nově zahrnuje též nemovitou věc
 • zbožím je nově výslovně i nemovitá nehmotná věc, kterou je právo stavby
 • pro účely DPH je i nadále živé zvíře zbožím
 • svěřenský fond je pro účely DPH považován za právnickou osobu
 • dosavadní právní úprava sdružení bez právní subjektivity je nahrazena v návaznosti na nový občanský zákoník ustanoveními upravující společnost (bez právní osobnosti)
 • limitní obrat pro registraci k DPH zůstává beze změny 1 000 000 Kč
 • místem plnění v případě práva stavby je pozemek zatížený právem stavby
 • převod práv se terminologicky mění na pozbytí nehmotné věci
 • aplikací nových pojmů občanskéhjo zákoníku patrně došlo k zákonodárcem nechtěným změnám v rozsahu osvobození u dodání vybraných nemovitých věcí a výrazně se tak zvýší množství pozemků, jejichž dodání bude zatíženo DPH – situaci  provizorně řeší Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 – v případě této problematiky nás neváhejte kontaktovat
 • pětiletá testovací lhůta pro osvobození od DPH od kolaudace nebo prvního užívání stavby se nově vztahuje i na pozemek, na kterém je stavba
 • daňová přiznání k DPH mohou na papírovém formuláři podávat od ledna pouze plátci DPH, fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše  12 bezprostředně přecházejícíh kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil Kč, právnické osoby tedy musí podávat daňové přiznání elektronicky bez ohledu na obrat
 • institut ručení příjemce zdanitelného plnění se uplatní až od výše úplaty 700 tis Kč, do tohoto limitu je možno zaplatit i na jiný tuzemský než zveřejněný účet dodavatele bez vzniku ručitelství, ostatní ustanovení o ručení příjemce zdanitelného plnění beze změny

Daň z příjmů

 • pro fyzické i právnické osoby se zavádí legislativní zkratky daňový rezident a daňový nerezident
 • předmět dosavadní daně dědické a darovací je nově upraven zákonem o daních z příjmů fyzických i právnických osob, dary jsou nově nazývány bezúplatnými příjmy a bezúplatnými plněními a podléhají dani z příjmů
 • u fyzických osob se významně rozšiřuje rozsah osvobození u bezúplatných nabytí majetku děděním (i ve III. skupině) a darováním  mezi osobami v I. A II. skupině
 • od daně z příjmů nejsou osvobozeny podpory a příspěvky členů spolků – zejména v případě sportovních klubů bude tato zjevná legislativní nedomyšlenost způsobovat problémy členům klubů, sportovcům
 • mění se časový test na osvobození příjmů z převodu cenných papírů z šesti měsíců na tři roky  a při prodeji cenných papírů se naopak stanovuje hranice pro osvobození příjmu z prodeje CP do výše 100 tis Kč - bude nutno složitě testovat, u kterých prodejů se použije stará a kde nová úprava 
 • není již osvobozen příjem z prodeje podílu na s.r.o., pokud část prodávaného podílu byla nabyta v době kratší než 5 let před převodem (teorie "nabytí jednoho podílu" se tedy použije jen na podíly "zvýšené" před rokem 2014)
 • zdanění pravidelně vyplácených důchodů u poplatníků se součetm příjmů dle § 6 a dílčích základů daně dle § 7 a § 9 ZDP nad 840 000 Kč platí až od roku 2016
 • není již možný přechod daňové ztráty z fyzické osoby na dědice (pro úmrtí od 2014)
 • výslovně zdanění podléhá příjem ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty na základě dohody, kterou nový dluh nahrazuje dluh původní
 • osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy
 • příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce nepřesahující u jednoho plátce v kalendářním měsíci 10 000 Kč podléhají srážkové dani, pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani
 • srážkové dani podléhají též příjmy autorů ze samostatné výdělečné činnosti nepřesahující od téhož plátce v kalendářním měsíci 10 000 Kč
 • u osoby podávající daňové přiznání se zavádí možnost srážkovou daň dle předchozích bodů započíst na jeho daňovou povinnost, jakoby šlo o "zálohu"
 • v návaznosti na úpravu svěřenského fondu v NOZ se plnění ze zisku svěřenského fondu ve prospěch fyzické osoby považuje za příjem z kapitálového majetku
 • pod příjmy z nájmu jsou nově přiřazeny i příjmy z pachtu a z pachtu obchodního závodu (dříve pronájem podniku)
 • jako ostatní příjem bude zdaňován příjem obmyšleného ze svěřenského fondu
 • zvyšuje se limit pro osvobození přířjmů z příležitostných činností na 30 tis Kč ročně
 • rovněž bezúplatné příjmy, které nejsou od daně osvobozeny, budou zdaňovány jako ostatní příjmy – prakticky se jedná pouze o přijaté "dary"
 • dosavadní právní úprava zdanění sdružení bez právní subjektivity je nahrazena úpravou zdanění příjmů ze společnosti (pozor - jedná se o společnost bez právní osobnosti - dosud "bez právní subjektivity")  a z provozu rodinného závodu
 • v souvislosti s NOZ dochází ke změně definice pojmu bytových potřeb v § 15 ZDP a zvyšuje se úhrn daňově uznatelného darování (bezúplatných plnění) na 15% základu daně
 • osvobozeno od daně je odkupné,  pokud je převedeno na novou smlouvu soukromého životního pojištění (peníze "jdou" přímo z účtu jedné pojišťovny na účet nové pojišťovny)
 • solidární zvýšení daně a povinnost podat daňové přiznání se za rok 2013 týká osob se součtem příjmů dle § 6 a § 7 ZDP nad 1 242 432 Kč, a 1 245 216 Kč za rok 2014
 • daňové přiznání je povinen podat i zaměstnanec, u něhož se alespoň v jednom měsíci zvyšuje daň nebo záloha na daň o solidární zvýšení daně
 • poplatníkem daně z příjmů právnických osob a účetní jednotkou je též svěřenský fond
 • ZDP definuje pro potřeby daní z příjmů, kdo je veřejně prospěšný poplatník
 • předmětem daně nejsou nižší než obvyklé úroky, nejde-li o spojené osoby
 • předmětem daně nejsou nižší než obvyklé úroky ani v případě, je-li věřitelem společník
 • zavádí se definice tzv. širokého základu daně u některých veřejně prospěšných poplatníků
 • u veřejně prospěšných poplatníků se osvobozuje i příjem použitý na kapitálové dovybavení
 • v oblasti ZDP je nadále živé zvíře věcí, a to věcí movitou  
 • příjmy ze vzájemného obdarování jsou pro ZDP příjmy z prodeje či dosažené směnou
 • zdanitelným příjmem účtujícího poplatníka je výslovně i příjem neúčtovaný do výnosů, nejde-li o příjem osvobozený od daně
 • u právnických osob nově výdajem při prodeji pozemku je jeho pořizovací cena, bez ohledu na výši dosaženého příjmu z prodeje pozemku
 • velmi nejasná novelizace § 25, písm. i) ZDP ohledně daňové uznatelnosti nákladů vynaložených z finančních prostředků získaných z osvobozených bezúplatných příjmů
 • hmotný majetek odpisuje odpisovatel – rozšíření osob oprávněných odpisovat
 • hmotný majetek bude pro účely zařazení do odpisové skupiny klasifikován dle CZ-CPA, dosud dle SKP
 • bude možno uplatnit slevu na dani ke společným příjmům  a výdajům plynoucím ze společenství jmění kumulovaně za více období, za které nebyla sleva uplatněna – např. u rozvádějících manželů dojde ke zdanění příjmů (i za více období) až v období, ve kterém dojde k dohodě "čí to bude a kdo to zdaní"

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • dochází k technické novelizaci - zapracování právních pojmů nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích - zápůjčka, obchodní korporace, právní jednání dlužníka, pacht obchodního závodu, novace a narovnání, svěřenský fond, pachtýř, dluh, člen obchodní korporace, doba splatnosti, ...
 • věcně se mění  pravidla pro tvorbu zákonných opravných položek k pohledávkám v § 8a zákona o rezervách (pohledávky "do 200 tis Kč"), nová právní úprava se však použije toliko u pohledávek vzniklých až po nabytí účinnosti novely zákona, tj. pro dříve vzniklé pohledávky budou i nadále platit původně platné podmínky pro tvorbu opravných položek.
 • zrušuje se podmínka zahájení soudního řízení u pohledávek přes 200 tis Kč, pro možnost tvorby opravné položky dle zákona o rezervách, tato podmínka zůstává u pohledávek nabytých postoupením

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • zákonné opatření Senátu 340/2013 o dani z nabytí nemovitých věcí nahrazuje daň z převodu nemovitostí
 • předmětem zdanění je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci
 • nově je předmětem zdanění též vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a nabytí stavby, která se stane součástí pozemku
 • směna nemovitostí bude zdaněna jako dvě úplatná nabytí nemovitých věcí
 • úplatou se rozumí částka v penězích nebo hodnota nepeněžního plnění
 • poplatníkem daně v případě koupě nebo směny je převodce (prodávající), smluvně však lze dohodnout, že poplatníkem bude nabyvatel (kupující)
 • poplatníkem daně ve všech ostatních případech je nabyvatel nemovité věci
 • základ daně se stanoví jako nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj
 • zákonné opatření přináší v některých případech možnost nabývací hodnotu určit na základě metodiky vybrané poplatníkem a zavádí několik zcela nových pojmů – srovnávací daňová hodnota, směrná hodnota, zvláštní cena a uznatelný výdaj
 • oproti současnému stavu v některých případech nebude nutné vypracovat pro daňové účely znalecký posudek
 • znalecký posudek postačí předložit v prosté (neověřené) kopii
 • základ daně lze snížit o uznatelný výdaj jen v případě, kdy je znalecký posudek povinnou přílohou daňového přiznání
 • v případě úplaty sjednané v cizí měně se  pro její přepočet na koruny použije vyhlášený kurz ČNB  pro den nabytí vlastnického práva k nemovité věci
 • sazba daně zůstává ve výši 4 % , daň se vypočítá jako součin základu daně a sazby daně
 • zdanění nově podléhají i všechny vklady nemovitých věcí do obchodních korporací (dříve obchodní společnosti a družstva) – dosud osvobozeny vklady do základního kapitálu
 • zavádí se institut solidární daňové povinnosti, např. u nemovité věci v SJM se bude podávat jen jedno daňové přiznání
 • poplatník nově platí daň prostřednictvím zálohy ve výši 4 % z ceny sjednané, daň stanovuje správce daně, záloha se započte na daňovou povinnost

Daň silniční

 • dochází pouze k technické novelizaci a ke zpřesnění vymezení předmětu daně
 • předmětem daně nejsou motorová vozidla používaná veřejně prospěšným poplatníkem, pokud příjmy z této činnosti nejsou předmětem daně z příjmů
 • považujeme za vhodné zdůraznit, že dle zákona o silniční dani poplatníkem je provozovatel zapsaný v technickém průkazu – tj. rozhoduje stav formálně právní

Daň z nemovitých věcí

 • nové vymezení nemovitých věcí v občanském zákoníku -  stavby jsou součástí pozemku – vyvolalo potřebu technické novelizace zákona o dani z nemovitostí – pro potřeby daně z nemovitých věcí budou i nadále předmětem daně pozemky i stavby
 • zavádí se pojem zdanitelné stavby, kterými jsou budovy a inženýrské sítě – z některých staveb se tedy od roku 2014 již daň ze staveb nebude platit, naopak vznikne povinnost platit daň z pozemků zastavěných nezdanitelnými stavbami
 • okruh poplatníků se rozšiřuje o svěřenský a podílový fond a o pachtýře
 • daňová povinnost za pozemky náležející k bytové jednotce bude vypořádána zjednodušeným způsobem tak, že se koeficientem 1,22 vynásobí podlahová plocha jednotky a takto získaná upravená podlahová plocha se stane základem daně, přičemž tato legislativní změna není důvodem k podání daňového přiznání, správce daně provede přepočet a vyměření daně z moci úřední
 • zavádí se institut solidární daňové povinnosti pro spoluvlastníky nemovité věci

Daňový řád

 • text zákona upravujícího postupy správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob  prošel technickou novelizací vyvolanou novým občanským zákoníkem – dochází ke změně právních pojmů - např. právní úkony se mění na právní jednání, nemovitost na nemovitou věc, slova „má způsobilost k právním úkonům“  se nahrazují slovy „je svéprávná“, k nájmu přibyl pacht,...
 • daňovým subjektům, které mají zřízeny datovou schránku bude ze zákona z moci úřední do 31.3.2014 zřízena daňová informační schránka, jejímž prostřednictvím bude správce daně daňovému subjektu zpřístupňovat informace shromažďované v jeho daňovém spise a na osobním daňovém účtu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • podání bude možno činit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky a nově též datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (nově tedy bude možno učinit podání prostřednictvím daňového portálu i pro podatele, který nemá elektronický podpis, ale má přihlašovací údaje k datové schránce)

Minimální mzda

nařízením vlády 210/2013 byla zvýšena minimální zaručená mzda na 8 500 Kč

pro poživatele invalidního důchodu nebyla minimální mzda zvýšena a zůstává 8 000 Kč

nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhovosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 - proto bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda

Zdravotní pojištění

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna stanovena nová výše zálohy 1 752 Kč

Sociální pojištění

 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na  1 245 216 Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše zálohy 1 894 Kč

Nemocenské dávky

 • zaměstnavatel dle nové úpravy vyplácí náhradu v nemoci jen do 14tého kalendářního dne nemoci, správa sociálního zabezpečení vyplácí nemocenské dávky až od 15tého dne nemoci
 • pracovní neschopnost zahájená v roce 2013, která pokračuje do roku 2014 "doběhne" dle úpravy roku 2013.

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více