“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2015

Daňové změny 2015

Vydáno: 23. 1. 2015 | Rubrika: Daně

Ve srovnání s rokem 2014, kdy vstoupily v účinnost nové kodexy občanského a obchodního práva, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, nás čekají od ledna 2015 "pouze" změny jednotlivých daňových zákonů.

Některé novelizace jsou charakteru věcného, některé jsou opravami a sjednocováním terminologie mezi občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích na straně jedné a daňovými předpisy na straně druhé.

Dále uvádíme, dle nás, nejdůležitější změny daňových předpisů od roku 2015 a některých předpisů souvisejících.

Daň z přidané hodnoty

V platnost vstupují od ledna hned tři novely – 196/2004 "zvláštní režim jednoho správního místa, místo plnění, územní působnost", 262/2014 "tzv. sazbová novela" a novela 360/2014 upravující zejména zdanění nemovitostí, obrat, dražby, nové režimy přenesení daňové povinnosti a kontrolní hlášení

 • zpřesňuje se obsah definic pojmů bydliště, místa kde se fyzická osoba obvykle zdržuje a místa pobytu
 • předmětem daně z přidané hodnoty budou i příjmy autorů zdaňované zvláštní sazbou  daně z příjmů (v roce 2014 dle evropské směrnice mělo být zdaňováno, dle českého zákona ne)
 • do obratu pro povinnou registraci k DPH se opět započítává i obrat dle §56a, tj. z nájmu vybraných nemovitých věcí
 • limitní obrat pro registraci k DPH zůstává 1 000 000 Kč (nebyl tedy snížen na 750 000 Kč)
 • za místo plnění osobě povinné k dani usazené v tuzemsku se sídlem ve třetí zemi, která je plátcem, je tuzemsko, pokud k užití a spotřebování služby dochází v tuzemsku
 • místo plnění při poskytování elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby (u právnické osoby místo usazení a u fyzické osoby místo, kde se obvykle zdržuje) – typickými elektronicky poskytovanými službami jsou přístup k programovému vybavení, filmům, fotografiím, hrám, přístup na internet – viz dále "zvláštní režim jednoho správního místa"
 • při prodeji v dražbě bude vystavovat daňový doklad prodávající (organizátor dražby) a nikoliv vlastník draženého zboží
 • i doklad o přijaté platbě a doklad o použití musí obsahovat rozsah a předmět plnění (novela §32)
 • kromě sazby základní 21% a snížené 15% (nově první snížená sazba) je zavedena druhá snížená sazba DPH 10%, tuto druhou sníženou sazbu lze uplatňovat jen u zboží v příloze 3a zákona o DPH (zejména kojenecká výživa, mlýnské výrobky a knihy)
 • novela "opravuje" chybějící definici příslušenství (problém roku 2014) pojmem "tvoří funkční celek se stavbou" nebo "je využíván s takovou stavbou" pro účely aplikace první snížené sazby daně u dokončené stavby pro bydlení a sociální bydlení
 • zásadní změnou je posuzování velikosti stavby pro sociální bydlení nikoliv jako dosud, kdy se za podlahovou plochu považovala "nášlapná plocha mezi mezi lícními konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu domu", ale dle podlahové plochy ve smyslu půdorysu (tedy včetně příček a např. plochy zakryté sádrokartonem v půdních bytech!), nově se do plochy započítává i spoluužívaná místnost mimo byt
 • dosavadní definice pro byt byla pojmově nahrazena právním pojmem obytný prostor
 • nová definice stavebního pozemku, která by podstatně rozšířila rozsah zdaňovaných pozemků, nebyla pro rok 2015 schválena
 • nově lze požádat o závazné posouzení, zda se při poskytnutí určitého zdanitelného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti
 • zavádí se zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. "mini one stop shop" – správcem daně je v rozsahu zvláštního režimu  jednoho správního místa Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, jde o zjednodušení vypořádání daňové povinnosti plátce v případě poskytovaní elektronických služeb osobám nepovinným k dani do jiného členského státu

Daň z příjmů

 • osvobození majetkového prospěchu z titulu bezúročné půjčky, pokud nejde o příjem ze závislé činnosti ani o příjem od příbuzného, je nově jen do výše majetkového prospěchu 100 tisíc Kč od jednoho věřitele poplatníka za zdaňovací období, novela se vztahuje i na půjčky uzavřené před 1.1.2015 a v případě překročení majetkového prospěchu 100 tisíc bude zdanění podléhat celý majetkový prospěch
 • pokud plyne bezúročná půjčka zaměstnanci od zaměstnavatele, jde o bezúplatný příjem osvobozený od daně jen ve výši připadající na jistinu do výše 300 tisíc korun, za zaměstnance jsou považování i společníci a jednatelé
 • pravidelně vyplácené důchody a penze budou osvobozeny jen v případě, že součet příjmů poplatníka ze zaměstnání a dílčího základu daně ze samostatné činnosti nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 840 tis Kč
 • od daně jsou osvobozeny příjmy ve formě cen z veřejných soutěží, pokud jednotlivé ceny nepřevýší 10 tisíc korun, dosud osobozeny jen ceny v souhrnné výši do 10 tisíc korun
 • příjmy ze závislé činnosti do výše 10 tisíc v měsíci od téhož zaměstnavatele jsou sice i nadále zdaňovány srážkou, ale pokud poplatník, rezident i nerezident, uvede i tyto příjmy ve svém daňovém přiznání, je mu započtena sražená daň na jeho daňovou povinnost 
 • v rámci legislativní jistoty novela výslovně uvádí, že základ daně se nezvyšuje o prominutou daň, poplatek nebo jiné peněžité plnění
 • dochází ke zpřísnění podmínek pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění a ke zpřísnění podmínek pro snížení základu daně o poplatníkem zaplacené životní a penzijní pojištění – "předčasné výběry" budou sankcionovány ztrátou osvobození a daňového zvýhodnění uplatněného u životního a penzijního pojištění v uplynulých až 10 letech, stávající smlouvy je nutno do souladu s novelou uvést do 31.3.2015.
 • zdanění příjmů autorů do výše 10 tisíc korun srážkou od r. 2015 "staronově" podléhají opět jen příjmy za příspěvky autorů do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize – u těchto příjmů však bude srážková daň daní konečnou, je zrušena možnost tyto příjmy vypořádat následně v rámci daňového přiznání
 • příjmy jednatelů nerezidentů budou zdaňovány srážkovou daní, nikoliv dani zálohovou
 • u OSVČ uplatňujících paušální výdaje se sjednocuje pro všechny druhy příjmů dle § 7 maximální výše příjmů, ze které lze uplatnit paušální výdaje na 2 miliony korun – nově tedy i pro příjmy ze živnosti a zemědělské činnosti 
 • u příjmů z kapitálového majetku (z úroků ze zápůjček a úvěrů) je novelou výslovně připuštěno uplatnit náklady na úroky z částek použitých na poskytnutí zápůjčky či úvěrů, a to až do výše příjmu (tzv. řetězené půjčky) 
 • ostatní příjmy plynoucí do společného jmění manželů se zdaňují u jednoho z nich – legislativní zpřesnění, dosud výslovně upraveno pouze zdanění příjmů plynoucích ze společného jmění manželů
 • od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 tisíc korun (před novelou bylo nejasné, zda měla být testována hodnota jednotlivých darů nebo jejich úhrn)
 • v rámci úpravy zdanění spolupracujích osob je novelou mezi spolupracující osoby včleněn i člen rodiny zúčastěný na provozu rodinného závodu
 • poplatník může uplatnit ztrátu ze samostatné činnosti jako snížení příjmů ze závislé činnosti až do výše, ve které by příjmy dle § 6 podléhaly solidárnímu zvýšení daně
 • do zákona se vrací základní sleva na dani 24.840 Kč i pro důchodce, lze uplatnit i za r. 2014
 • "školkovné" - novela zavádí možnost uplatnění slevy na dani ve výši výdajů na umístění dítěte do předškolního zařízení, za rok 2014 ve výši 8.500, za rok 2015 ve výši 9.200 – zaměstnanec uplatní slevu vyplněním Prohlášení pro uplatnění slevy za umístění dítěte
 • daňové zvýhodnění na děti je nově odstupňováno – 13.404 na prvé dítě, 15.804 na druhé dítě a 17.004 na třetí a další dítě – pořadí dětí pro uplatnění daňového zvýhodnění není dle data narození, ale dohodou poplatníků, skutečnosti rozhodné pro uplatnění dětí a "jejich pořadí" je povinen poplatník potvrdit plátci, včetně potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků (rodičů)
 • pokud je v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely daňového zvýhodnění dohromady (bez ohledu na to, zda jde o sourozence)
 • u nerezidenta uplatňujícího daňové zvýhodnění nebude již výši příjmů ze zdrojů v zahraničí nutno prokazovat povinně na tiskopisu MF ČR, postačí prokázat potvrzením vystaveným zahraničním správcem daně ve formě obvyklé v dané zemi
 • zálohy neplatí zůstavitel ode dne jeho smrti – ustanovení se vztáhne jak na daňovou povinnost vzniklou před jeho smrtí, tak pro období ode dne úmrtí až do dne předcházejícího den skončení řízení o pozůstalosti
 • již za rok 2014 není povinen podat daňové přiznání poplatník, kterému sice bylo v některém měsíci provedeno solidární zvýšení daně, ale u kterého nedojde k solidárnímu (ročnímu) zvýšení daně, takovému poplatníkovi může zaměstnavatel provést roční zúčtování záloh
 • roční zúčtování je plátce povinen provést nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období a přeplatek vrátit poplatníkovi nejpozději při zúčtování mezd za březen
 • pokuta za opožděné tvrzení daně dle daňového řádu se snižuje na jednu desetinu, pokud má poplatník dílčí základ  ze závislé činnosti vyšší než 50% celkového daňového základu daně
 • v případě dluhu na dani nebo neoprávněně vyplacené částky daňového bonusu vinou poplatníka je plátce příjmu povinen tuto skutečnost oznámit svému správci daně a zaměstnanci, ten je povinen podat daňové přiznání a dlužnou daň přiznat a zaplatit
 • osoba spravující pozůstalost může uplatnit jako odčitatelnou položku daňovou ztrátu po zůstaviteli v daňovém přiznání týkajícím se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé od jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení  o pozůstalosti
 • povinné náležitosti mzdového listu se rozšiřují o údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • nově možnost uplatnit i v průběhu daňové kontroly vyšší částky odčitatelných položek (platí pro fyzické i právnické osoby), ale při stanovení penále se bude vycházet z částky daně bez zohlednění vyšších částek odčitatelných položek (penále tedy bude vypočteno tak, jako by ztráta uplatněna nebyla)
 • v dodatečném daňovém přiznání bude možno uplatnit vyšší částky odčitatelných položek, není už nutné v rámci opravy zvýšit základ daně alespoň o tisíc korun
 • nová povinnost oznamovat osvobozené příjmy vyšší než 5 mil Kč, v oznámení se uvede výše příjmů, jeho specifikace a datum vzniku příjmu, porušení povinnosti bude pokutováno
 • oznamovací povinnost se nevztahuje na příjem, o němž může správce daně požadované údaje zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • nižší zdanění sazbou 5% může zdaňovat pouze základní investiční fond (nová definice §17b), investiční fondy nesplňující definici budou zdaňovány obecnou sazbou daně 19%
 • poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona o daních z příjmů (poplatníkem se širokým základem daně) je pouze poskytovatel zdravotních služeb na základě zákona upravujícího zdravotní služby – poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu ZDP tedy není poplatník, provádějící zdravotní služby pouze doplňkově v rámci poskytování sociálních služeb
 • osvobozuje se příjem v podobě bezúplatného příjmu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose a výprosníka jen do výše 100 tisíc Kč
 • osvobozuje se bezúplatné nabytí pozemků bytovým družstvem od státu
 • dochází ke zpřesnění definice finančního leasingu, včetně odpovědnosti nájemce za opravy a údržbu a rizika poškození předmětu leasingu
 • lhůta pro dodanění polhůtních závazků se zkracuje ze 36ti na 30 měsíců po splatnosti (pouze pro pohledávky splatné od 1.1.2015)
 • základ daně se zvyšuje jen v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a která zvýšila vlastní kapitál (legislativní zpřesnění)
 • povinnost zvýšit základ daně v případě nižších než obvyklých úroků není v případech, kdy je věřitelem daňový nerezident, člen obchodní korporace (dříve společník) nebo fyzická osoba
 • výslovně je umožněn převod a uplatnění daňové ztráty i v případě vícestupňových přeměn obchodních korporací - ztrátu tedy může uplatnit i poplatník, který ji převzal od poplatníka,  kterému byla daňová ztráta vyměřena
 • v návaznosti na novelu zákona o rezervách lze tvořit daňové opravné položky i k pohledávkám, které nebyly účtovány při svém vzniku do výnosů, ale zvyšovaly základ daně tj. byly řádně zdaněny (např. účtování minusem do nákladů v případě přefakturace)
 • dochází ke zúžení možnosti aplikace ustanovení § 24, odst. 2, písm. zc) v podstatě jen na případy, kdy jsou konkrétní daňově neuznatelné náklady výslovně přefakturovány, a navíc nelze aplikovat v případě "zvláštních daňových režimů" (např. režimy odpisů, rezerv, opravných položek, nabývycích cen podílů, finančního leasingu)
 • za výdaje pro daňové účely je nově nutno vyloučit pouze výdaje hrazené z darů osvobozených od daně z příjmů a z bezúplatných příjmů, které nebyly předmětem daně
 • obdobně pro daňové účely je nutno vyloučit účetní odpisy majetku nabytého bezúplatně pouze darováním a hodnotu neodpisovaného majetku nabytého darem
 • zásadní změnou je zúžení bezúplatně nabytého hmotného majetku vyloučeného z odpisování jen na majetek nabytý darováním
 • rozpuštění části rezervního fondu tvořeného ze zisku podléhá při výplatě srážkové dani obdobně jako výplata podílu na zisku
 • rozpouštění rezervního fondu dceřinnou společností je při výplatě mateřské společnosti osvobozeno od srážkové daně při splnění podmínek pro společné zdanění mateřských a dceřinných společností, obdobně jako v případě výplaty dividend
 • legislativní změny ve prospěch poplatníka lze aplikovat ve většině případů již za zdaňovací období roku 2014

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • nově lze tvořit opravné položky i k pohledávkám, o kterých bylo řádně účtováno snížením nákladů nebo pokud byla účtována oprava minulého období  rozvahově, a o tuto částku byl zvýšen základ daně
 • pro možnost tvorby pohledávky mezi spojenými osobami je rozhodný stav v době vzniku pohledávky i v případě pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 • možnost tvorby 100% opravné položky se v návaznosti na zkrácení obecné promlčecí doby snižuje z 36ti měsíců na 30 měsíců ode dne splatnosti, použije se až na pohledávky splatné po 1.1.2015

Daň z nabytí nemovitých věcí  

 • žádné zprávy, dobré zprávy – pro rok 2015 zcela beze změny

Daň silniční

 • dochází pouze k terminologické drobné změně a legislativně technickému zpřesnění
 • předmět daně,  sazby daně a rozsah osvobození zůstávají beze změny

Daň z nemovitých věcí

 • projednávaná novela pro rok 2015 nebyla Senátem schválena, předpokládaná účinnost novely tedy bude až od roku 2016, pro rok 2015 tedy zcela beze změny

Daňový řád

 • zavádí povinnost elektronického podání pro daňové subjekty, které mají zřízenu datovou schránku a subjekty, které mají povinný audit ze zákona – tyto subjekty mohou beztrestně "formulářová podání" (zejména přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení) podávat  výhradně datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
 • porušení povinnosti elektronického podání bude sankcionováno pokutou nejméně 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení nepeněžité povinnosti, může však být pokutováno až do výše 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní
 • novelou se prolamuje zásada, že řízení je zahájeno z moci úřední až dnem, kdy správce daně osobě zúčastněné na správě daně oznámil zahájení řízení, po novele je řízení zahájeno dnem, kdy byl správcem daně učiněn vůči osobě zúčastěné na správě daní první úkon ve věci – další změna ve stylu "méně práv, ale více povinností"
 • proti rozhodnutí ve věci delegace nelze uplatnit opravný prostředek
 • proti rozhodnutí ve věci atrakce (převzetí věci nadřízeným orgánem) nelze uplatnit opravný prostředek
 • nově může správce daně uložit lhůtu kratší než jeden den i bez souhlasu osoby zúčastněné na správě daně
 • běh lhůty pro správce daně se naopak prodlužuje "z nuly" na minimálně 5 pracovních dnů
 • lhůta pro stanovení daně neběží po dobu trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní
 • doplňuje se, že pokud je dědiců více, přechází na ně  společně a nerozdílně společná (celková) daňová povinnost zůstavitele, správce daně komunikuje pouze se společným zmocněncem dědiců
 • daňovému subjektu formálně nově náleží ze zákona úrok z daňového odpočtu, pokud postup k odstranění pochybností správci daně bude trvat déle než 5 měsíců, a to pouze ve výši repo sazby zvýšené o jeden procentní bod, tento úrok se započítává na přiznanou náhradu škody způsobenou daňovému subjektu nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně
 • jsou zavedena nová pravidla pro prominutí penále (zejména úhrada dlužné daně), úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

Minimální mzda

 • nařízením vlády 567/2006 v.z. 204/2014 zvýšena minimální zaručená mzda na 9 200 Kč
 • pro poživatele invalidního důchodu nebyla minimální mzda zvýšena a zůstává 8 000 Kč
 • nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhovosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
 • a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění 204/2014 - proto bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda

Zdravotní pojištění

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna 2015 stanovena nová výše minimální zálohy 1 797 Kč

Sociální pojištění

 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na  1 277 328 Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše minimální zálohy 1 943 KčNemocenské dávky
 • zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy v nemoci jen od 4tého do 14tého kalendářního dne nemoci, správa sociálního zabezpečení vyplácí nemocenské dávky až od 15tého dne nemoci

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují. 

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více