“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2016

Daňové změny 2016

Vydáno: 9. 2. 2016 | Rubrika: Daně

Dále uvádíme, dle našeho názoru, nejdůležitější změny daňových předpisů a účetních předpisů od roku 2016 a některých předpisů souvisejících.

Daň z přidané hodnoty

V platnost vstupuje od ledna novela zákona 360/2014 Sb. obsahující zejména zdanění dodání nemovité věci, vypuštění povinnosti vést samostatnou evidenci zdanitelných plnění v režimu přenesené daňové povinnosti /nově řešeno v rámci kontrolního hlášení/, režim přenesení daňové povinnosti v některých případech dodání nemovité věci a novela zejména obsahuje právní úpravu povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Novela zavádí povinnost podávat daňové přiznání k DPH pouze v elektronické formě pro všechny plátce, tedy nově i pro fyzické osoby s nízkým obratem. Právní úprava náležitostí kontrolního hlášení, lhůt pro jeho podávání, postupů při porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením a ukládání pokut není na první pohled nijak zásadní – jde jen o sedm nových paragrafů zákona, ve skutečnosti však jde o největší změnu v zákoně o DPH minimálně od roku 2004, pro plátce přináší citelné zvýšení administrativy a riziko sankcí za každé administrativní opomenutí.

 • nová definice stavebního pozemku, rozšiřuje rozsah pozemků podléhajích DPH, nově se posuzuje, zda pozemky tvoří jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou a zda pozemek naplňuje definici stavebního pozemku
 • stavebním pozemkem se rozumí pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a  který je nebo  byl předmětem stavebních prací, a to na základě stavebního povolení nebo nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby
 • stavebním pozemkem je i pozemek, v jehož okolí jsou nebo byly prováděny stavební práce nebo správní úkony související se zhotovení stavby – v praxi budou zatíženy DPH i převody některých pozemků, které byly dosud od DPH osvobozeny
 • ruší se povinnost vedení samostatné evidence zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a její podávání ve formě výpisu z evidence pro daňové účely dle § 92a zák. o DPH, tato povinnost bude od roku 2016 plněna v rámci kontrolního hlášení.
 • režim přenesení daňové povinnosti bude nově použit i v případě, kdy se plátce vzdá s předchozím souhlasem odběratele osvobození dle § 56, odst. 3 zák. o DPH u dodání nemovitosti, při splnění podmínek tedy bude DPH přiznávat nabyvatel nemovitosti
 • zavádí se povinná elektronická forma podání daňových přiznání a hlášení i pro fyzické osoby s obratem do 6 mil Kč, podání daňových přiznání či hlášení "na papíře" bude sankcionováno
 • kontrolní hlášení je povinen podat každý plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede dnem takového plnění, přijal zdanitelné plnění v tuzemsku nebo poskytl úplatu přede dnem takového plnění, nebo se  účastnil operací s investičním zlatem
 • kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně bez ohledu na zdaňovací období, fyzické osoby ve lhůtě pro podání daňového přiznání, lhůtu pro podání kontrolního hlášení nelze prodloužit
 • kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky a ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • výzvy správce daně v souvislosti s pochybnostmi o správnosti údajů v kontrolním hlášení budou doručovány do datové schránky, plátcům bez datové schránky na e-mailovou adresu, kterou musí oznámit jako registrační údaj potřebný pro správu daní nejpozději v prvém podaném kontrolním hlášení, pokud tak neučinili již v rámci registračního řízení
 • v případě doručování na e-mail je výzva považována za doručenou již okamžikem jejího odeslání správcem daně, nikoliv až jejím přečtením plátcem, lze tedy doporučit buď dobrovolné zřízení datové schránky plátcem, nebo smluvní zastoupení daňovým poradcem – doručováno bude do datové schránky zástupce
 • zákon zavádí velmi krátké pětidenní lhůty na odpověď na výzvu, nedodržení lhůt je dle zákona velmi přísně pokutováno
 • sankcionováno je rovněž jakékoliv nedodržení lhůty pro podání kontrolního hlášení i o jediný den – 1.000 Kč, při podání kontrolního hlášení až na výzvu správce daně 10.000 Kč,...

Daň z příjmů

 • od ledna 2016 je již schválena pouze drobná novela daní z příjmů v rámci velké novely zákona o účetnictví, zřizovací výdaje vynaložené od roku 2016 již nebudou považovány za dlouhodobý nehmotný majetek a budou běžným daňovým výdajem
 • zřizovací výdaje zaevidované v majetku poplatníka do 31.12.2015 budou doodepsány v dosavadním režimu
 • v průběhu roku 2016 se očekává schválení novely zákona, která by měla přinést zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 15.804 na 17.004 ročně a u třetího a dalšího dítěte z 17.004 na 20.604 Kč ročně, pokud bude novela schválena, zvýšení daňového zvýhodnění by platilo zpětně od ledna,  zálohy na daň ze závislé činnosti by byly vypořádány až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání poplatníka
 • zvýšením minimální mzdy na Kč 9.900 je nepřímo novelizována i  minimální výše ročních příjmů poplatníka alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy na Kč 59.400 pro nárok na uplatnění daňového bonusu na dítě, v případě uplatnění měsíčního daňového bonusu se tedy jedná o mimální příjem ve výši 4.950 Kč
 • slevu na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení je na základě novely z roku 2015 v roce 2016 možno uplatnit jen v případě, že předškolní zařízení splňuje definici uvedenou v §35bb, odst. 6 zák. o daních z příjmů 586/1992 Sb., což je zejména mateřská škola dle školského zákona
 • zvýšením minimální mzdy na Kč 9.900 je nepřímo novelizováno i ustanovení o maximální výši pravidelně vyplácených důchodů a penzí – dochází ke zvýšení osvobozené roční částky na Kč 356.400 Kč
 • v návaznosti na novelu zákona o účetnictví je pro mikro účetní jednotky při prodeji cenného papíru výdajem jeho nabývací cena (ale jen do výše příjmu z prodeje)

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • novela 221/2015 Sb. přináší možnost tvorby daňových rezerv i pro poplatníky vedoucí jednoduché účetnictví – možnost vést jednoduché účetnictví pro vymezené neziskové poplatníky je upravena velkou novelou zákona  o účetnictví
 • je zaváděna zcela nová rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů pořízených před 1.1.2013, včetně způsobu její tvorby a výše, tato rezerva navazuje na povinnost provozovatelů FVE zajistit financování likvidace odpadu ze solárních panelů formou dílčích příspěvků v letech 2014-2018, tato rezerva se tvoří nezávisle na účetnictví poplatníka

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • novela zákona pro rok 2016 je dosud v legislativním procesu (tisk 639), očekává se její účinnost od 1.4.2016 a měla by přinést tyto změny:
 • poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci
 • v zájmu zjednodušení správy daně bude zdanění nabytí inženýrských sítí omezeno pouze na nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je součástí inženýrské sítě, odpadne tedy velmi složité posuzování, zda inženýrské sítě jsou v konkrétním případě věcí nemovitou či movitou
 • osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem
 • zjednodušení způsobu určení základu daně u směny
 • změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek (osvobození prvního nabytí nových dokončených nebo užívaných staveb nebo jednotek)
 • rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby
 • upřesnění určení nabývací hodnoty v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí obchodního závodu
 • sjednocení vymezení finančního leasingu se zákonem o daních z příjmů
 • vynětí přeměn i jiných právnických osob než obchodních korporací z předmětu daně
 • v případě zřízení práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci bude
 • základem daně náhrada stanovená tímto orgánem
 • rozšíření použití směrné hodnoty u pozemků s určitými drobnými stavbami a porosty

Daň silniční

 • zákon o silniční dani nebyl novelizován
 • předmět daně,  sazby daně a rozsah osvobození zůstávají beze změny
 • v návaznosti na aktuální judikaturu považujme za vhodné zdůraznit povinnost platit silniční daň i za osobní motorová vozidla v obchodním majetku poplatníka, též za období, když už je auto v bazaru nabízeno k prodeji, tedy i když už není poplatníkem fakticky používáno, poplatníkem je osoba zapsaná jako provozovatel v technickém průkazu

Daň z nemovitých věcí

 • již od 5.2.2015 je účinná novela ustanovení §15a Pokuta za opožděné tvrzení daně, dle kterého není pokuta vyměřena, pokud poplatník podá daňové přiznání na nižší daňovou povinnost sice po zákonném termínu, ale před výzvou správce daně
 • novela zák. 23/2015 Sb. účinná od 1.1.2016 - dochází k novému vymezení daně z pozemků, je terminologicky zpřesněno použití základní sazby daně u tzv. podnikatelských staveb
 • za zpevněné plochy jsou nově považovány i stavby se svislou konstrukcí, které nejsou považovány za zdanitelné stavby, zejména jde o bazény a nádrže, v případě používání bazenů pro podnikání se sazba daně zvyšuje z 0,20 Kč/m2 na 5 Kč m2, u bazénů používaných občany spolu s rodinným domem se daňová povinnost nemění
 • předmětem daně v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů nově nejsou pozemky, které jsou součástí zdanitelných jednotek v bytových domech a pozemky užívané společně s těmito jednotkami
 • pozemky dle předchozí bodu jsou fakticky zdaňovány prostřednictvím vynásobení základu daně koeficientem 1,22 pro zdanitelné jednotky v bytovém domě
 • uvedené zjednodušení se nepoužije pro jednotky v nebytových domech, podíl na pozemku náležejícímu k jednotce je předmětem daně z pozemků
 • předmětem daně ze staveb není rozestavěná stavba, pokud není používána, v případě dokončené stavby není rozhodné, zda je používána
 • pozemek přestává být z hlediska daně z nemovitostí stavebním pozemkem až poté, kdy se všechny jednotky stanou zdanitelnými jednotkami

Daňový řád

 • nebyl pro rok 2016 novelizován
 • v roce byl Ústavním soudem, nález Pl. ÚS 24/14, bohužel, zamítnut  návrh na zrušení § 250 Pokuta za opožděné tvrzení daně zák. 280/2009 Sb. daňový řád, právní úpravu pokut shledal Ústavní soud jako ústavně konformní

Minimální mzda

 • nařízením vlády 567/2006 v.z. 233/2015 zvýšena minimální zaručená mzda na 9 900 Kč
 • pro poživatele invalidního důchodu minimální mzda zvýšena na  9 300 Kč
 • nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhovosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění nařízení vlády  233/2015  - proto bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda

Zdravotní pojištění

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna 2016 stanovena nová výše minimální zálohy 1 823 Kč

Sociální pojištění

 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na  1 296 288  Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše minimální zálohy 1 972 Kč

Zákon o účetnictví

Pro rok 2016 je zákon o účetnictví 563/1991 Sb. (dále též ZoÚ) významně novelizován novelou  221/2015 Sb., rovněž dochází k novelizaci vyhlášky 500/2002 Sb. pro podnikatele novelou 250/2015 Sb. a českých účetních standardů (ČÚS) pro podnikatele.

V oblasti prováděcích účetních předpisů dochází ke změnám i pro účetní jednotky, které neúčtují podle  vyhlášky  pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Dále uvedené novelizace vyhlášky a ČÚS se týkají podnikatelů.

Do zákona o účetnictví se po několika letech opět vrací právní úprava jednoduchého účetnictví, které však mohou vést pouze některé neziskové organizace s obratem a majetkem do 3 mil Kč, které jsou neplátci DPH. Možnost vést daňovou evidenci pro fyzické osoby dle právní úpravy v zákoně o daních z přijmů je zachována. Nejdůležitější změny v účetních předpisech:

 • je zaváděna tzv. kategorizace účetních jednotek  na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky (podniky)
 • kategorizace účetních jednotek je rozhodná pro povinný rozsah vedení účetnictví a výkaznictví, jejich zveřejňování a též pro testování povinného auditu
 • mikro a malé účetní jednotky, pokud nemají povinný audit, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jsou-li neziskovými organizacemi vyjmenovanými v § 9 ZoÚ
 • do zákona se vrací povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích (cash flow) a výkaz o změnách vlastního kapitálu, ale jen pro střední a velké podniky
 • mikro a malé účetní jednotky, pokud nemají povinné ověření účetní závěrky, mohou sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu (pozor, neplést se zjednodušeným rozsahem vedení účetnictví pro některé neziskovky) a dále
 • mikro a malé účetní jednotky, pokud nemají povinné ověření účetní závěrky, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty
 • kriterii pro zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie jsou výše ročního čistého obratu, aktiv a průměrného počtu zaměstnanců (dále též posuzované hodnoty)
 • mikro účetní jednotka nepřekračuje dvě z těchto tří hraničních hodnot: aktiva 9 mil Kč, obrat 18 mil Kč, 10 zaměstnanců
 • malá účetní jednotka  nepřekračuje dvě z těchto tří hraničních hodnot: aktiva 100 mil Kč, obrat 200 mil Kč, 50 zaměstnanců
 • střední účetní jednotka  nepřekračuje dvě z těchto tří hraničních hodnot: aktiva 500 mil Kč, obrat 1.000 mil, 250 zaměstnanců
 • velká účetní jednotka  překračuje dvě z těchto tří hraničních hodnot: aktiva 500 mil Kč, obrat 1.000 mil, 250 zaměstnanců
 • kritéria těchto kategorizací budou poprvé použity v roce 2016, s použitím hodnot za roky 2015 a 2016
 • nové účetní jednotky v prvém účetním období postupují účetně podle právní úpravy pro takovou kategorii účetní jednotky, jejíž podmínky pravděpodobně splní za první účetní období
 • jednoduché účetnictví mohou vést pouze vybrané neziskové organizace, pokud nepřekročí obrat ani majetek 3 mil Kč a nejsou plátci DPH
 • definice subjektů veřejného zájmu – bank, pojištoven, penzijních společností a zdravotních pojišťoven se přesunula ze zákona o auditorech do zákona o účetnictví
 • povinný audit, tj. ověření účetní závěrky auditorem, kromě účetních jednotek, kterým to ukládá zvláštní právní předpis, mají vždy velké a střední účetní jednotky
 • povinný audit za účetní období mají též malé účetní jednotky s právní formou akciové společnosti, pokud za účetní období a za účetní období jej předcházející překročí nebo alespoň dosáhnou jednu ze tří posuzovaných hodnot
 • povinný audit za účetní období mají též ostatní malé účetní jednotky, pokud za účetní období a za účetní období jej předcházející překročí nebo alespoň dosáhnou alespoň dvě ze tří posuzovaných hodnot
 • posuzované hodnoty pro audit: aktiva 40 mil Kč, roční úhrn čistého obratu 80 mil Kč, průměrný počet zaměstanců v průběhu období 50
 • ve směrné účtové osnově již není používána účtová skupina 58 pro Mimořádné náklady a účtová skupina 68 pro Mimořádné výnosy
 • změna stavu zásob a aktivace se již nebude účtovat v účtové skupině 61, resp. 62, ale prostřednictvím účtové skupiny 58 Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace
 • zásoby vlastní výroby se nově musí oceňovat přímými náklady a přiřaditelnými režijními náklady souvisejícími s touto výrobou, tato změna může znamenat změnu účetní metody vykazovanou do jiného výsledku hospodaření
 • do zákona doplněna definice rezervy jako co nejlepšího odhadu výše nákladu, který pravděpodobně  nastane
 • běžné mikro účetní jednotky nebudou používat oceňování reálnou hodnotou a daňovým výdajem při prodeji CP pro ně bude nabývací cena cenného papíru
 • novela vyhlášky nepovoluje aktivaci zřizovacích výdajů, zřizovací výdaje  aktivované do konce roku 2015 se řídí starou úpravou (obdobně daňově)
 • goodwill se účetně odpisuje rovnoměrně nejdéle 60 měsíců, na základě rozhodnutí účetní jednotky uvedeného v příloze až 120 měsíců (daňově se zahrnuje do výdajů rovnoměrně po dobu 180 měsíců)
 • dlouhodobý majetek pořízený bezúplatně darem se účtuje souvztažně 0X/64 – Jiné provozní výnosy
 • finanční majetek přijatý darem se účtuje souvztažně s 66 – Finanční výnosy

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více