“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2017

Daňové změny 2017

Vydáno: 13. 1. 2017 | Rubrika: Daně

Dále uvádíme, dle našeho názoru, nejdůležitější změny daňových a účetních předpisů platné od roku 2017 a některých předpisů souvisejících, včetně jejich významných změn v průběhu roku 2016.

Vzhledem ke tomu, že velké novely zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty  a daňového řádu budou schváleny až na jaře 2017, uvádíme informativně některé tyto změny v aktuálně známém, dosud neschváleném znění.

Daň z přidané hodnoty

V průběhu roku 2016 vstoupily v platnost zejména novela 113/2016 Sb. zpřísňující nedodržení elektronické formy podání a snížení sazby DPH u stravovacích služeb a novela 243/2016 Sb. upravující především terminologii v souvislosti s přijetím novely celního zákona. Zároveň došlo k rozšíření tuzemských režimů reverse charge.

Nejdůležitější změny DPH v průběhu roku 2016

 • neúčinnost podání – podání, zejména daňové přiznání a kontrolní hlášení, které není učiněno datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné, pohlíží se na něj, jakoby vůbec podáno nebylo, toto zásadní zpřísnění je účinné již od 1.5.2016
 • režim tuzemského reverse charge byl rozšířen o dodání plynu a elektřiny mezi obchodníky
 • režim tuzemského přenesení daňové povinnosti byl rovněž zaveden pro poskytnutí služby elektronických komunikací, tento režim by se však neměl vztahovat na tzv. přefakturace, kdy přeúčtování elektronických služeb nebo jejich části není podnikáním
 • dochází k terminologickým změnám v oblasti dovozu a vývozu v souvislosti s novelou celního zákona
 • daňovým dokladem při vývozu je nově daňový doklad vystavovaný běžně při dodání zboží (dosud pouze JSD), pro dovozy jako dosud zůstává daňovým dokladem JSD
 • ruší se osvobození obchodů souvisejících se svobodnými celními pásmy
 • dochází k rozšíření tuzemského revers charge režimu u dodávek zboží osobou neusazenou v tuzemsku, která není v ČR registrována k DPH
 • prodlužuje se doba pro podání následného kontrolního hlášení z 5ti dnů na 5 kalendářních dnů
 • od 1.12.2016 se snižuje sazba DPH u stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů z 21% na 15%

Dne 10.1.2017 bylo Poslaneckou sněmovnou ČR přehlasováno veto prezidenta a sazba DPH u novin bude snížena z 15% na 10%. Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

Schválení velké novely DPH, která měla být účinná již od 1.1.2017, lze očekávat až po dokončení zpožděného legislativního procesu v průběhu roku 2017, očekává se účinnost od 1.4.2017.

Očekávané změny DPH v průběhu roku 2017

 • nová definice obchodního majetku jako majetkové hodnoty sloužící osobě povinné k dani, které jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomické činnosti – nestačí tedy faktické používání majetku, ale musí jít o rozhodnutí plátce, zda věc zařadí do obchodního majetku pro účely DPH
 • povinnost přiznat a odvést daň z úplaty přijaté před dodáním zboží nebo poskytnutí služby jen v případě, že zdanitelné plnění bude známo dostatečně určitě, novelizace se týká i přijatých plateb za vouchery  a poukázky nahrazující peníze
 • za výchovu a vzdělávání bude z hlediska osvobození od daně považováno i poskytování služeb péče o dítě do čtyř let věku v dětské skupině poskytované příslušným subjektem
 • nárok na odpočet daně v částečné výši bude moci uplatňovat plátce i jindy než v příslušném kalendářním roce v rámci běžného daňového přiznání, bude-li jeho nárok na odpočet alespoň 95%
 • zpřísňují se podmínky pro úpravu odpočtu daně již ve zdaňovacím období, kdy se plátce dozvěděl, nebo dozvědět mohl o okolnostech rozhodných vznik povinnosti opravu provést
 • v případě zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku, které nebudou řádně doloženy, se nebude odvádět daň na výstupu, ale provádět korekce dříve uplatněného odpočtu daně
 • jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku se provede již v průběhu roku, nikoliv až v posledním zdaňovacím období roku
 • je navrhován režim reverse charge u zprostředkování investičního zlata pro jiného plátce
 • režim přenesení daňové povinnosti bude uplatňován i při poskytnutí zaměstnanců jinému plátci pro výkon stavebních a montážních prací (tzv. agenturní zaměstnávání)
 • zrušení speciální právní úpravy pro sdružení bez právní subjektivity (společnost) – nově již nebude postačovat vedení předepsané evidence pro účely DPH určeným společníkem. Pro sdružení (společnosti) již vzniklé před novelou je navrhováno dvouleté přechodné období, po jeho uplynutí bude každý ze společníků povinen plnit své daňové povinnosti samostatně, obdobná úprava se navrhuje i pro daň z příjmů.
 • kromě již existujícího institutu nespolehlivého plátce novela počítá se zavedením institutu nespolehlivé osoby, kterou může být i jakýkoliv neplátce vykazující daňově společensky škodlivé jednání
 • rozšíření ručení příjemce za daň i na případ, kdy je úplata za zdanitelné plnění hrazena zcela nebo zčásti virtuální měnou, např. bitcoiny 

Daň z příjmů

V průběhu roku 2016 vstoupily v platnost zejména novely daní z příjmů 113/2016 Sb. upravující osvobození příjmů z účtenkové loterie, 125/2016 Sb. upravující zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, 188/2016 Sb. upravující osvobození cen ze spotřebitelských soutěží obdobně jako u cen z reklamních soutěží a slosování. Novelou zákona o daních z příjmů 321/2016 Sb. byl zásadně rozšířen okruh povinnosti v oblasti prokazování příjmů a původu majetku, podrobněji zde.

 • pro celý rok 2016 zpětně platí zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 15.804 na 17.004 ročně a u třetího a dalšího dítěte z 17.004 na 20.604 Kč ročně,   zálohy na daň ze závislé činnosti budou vypořádány až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání poplatníka za rok 2016
 • v souvislosti se zavedením EET se zavádí pro poplatníky fyzické osoby možnost uplatnění slevy na dani ve výši Kč 5.000 poprvé za zdaňovací období, kdy poplatník zaevidoval povinně první tržbu, uplatnění slevy je vázáno na splnění dalších podmínek
 • je zrušeno zdaňování důchodů nižších než 36ti násobek minimální mzdy jen z důvodu příjmů poplatníka nad 840 tis Kč
 • slevu na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení je na základě novely z roku 2015 v roce 2016 možno uplatnit jen v případě, že jde o výdaje na předškolní zařízení ve smyslu zákona
 • osvobození výher z účtenkové loterie od daně z příjmů fyzických a právnických osob

Od 1.1.2017 dochází novelami 377/2015 Sb., 188/2016 Sb. a 454/2016 Sb. jen k několika významnějším změnám uvedeným níže.

 • osvobození od daně z příjmů fyzických osob se zavádí i u výher ze spotřebitelských soutěží a výher z tombol s herní jistinou do 100 tis Kč
 • zvýšení částek osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty nebo soukromé životní pojištění poplatníka z 30 tis Kč na 50 tis Kč ročně
 • zvýšení maximálních částek odpočtů u penzijního a životního pojištění z 12 tis Kč na 24 tis Kč
 • zvýšením minimální mzdy na Kč 11.000 je nepřímo novelizováno i ustanovení o maximální výši osvobozených pravidelně vyplácených důchodů a penzí – dochází ke zvýšení osvobozené roční částky na Kč 396.000 Kč nebo možnost uplatnit výdaje na školkovné až do výše Kč 11.000
 • naopak je z důvodu zvýšení minimální mzdy zvýšen i minimální příjem pro nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti dle § 35c zákona o daních z příjmů na 66 tis Kč 

Účinnost velké dosud neschválené novely daní z příjmů se očekává od dubna 2017. Změny ve prospěch poplatníků budou účinné zpětně od 1.1.2017, ostatní až od účinnosti zákona, popř. od roku 2018. Vzhledem k tomu, že tato novela daní z příjmů představuje 208 pozměňovacích bodů (poslanecký tisk 873) a vzhledem k velkým nejasnostem, které body a v jakém znění budou vůbec schváleny, omezíme se pouze na uvedení třech navrhovaných změn s širokou využitelností.

 • pro celý rok 2017 zpětně se očekává zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 17.004 na 19.404 ročně a u třetího a dalšího dítěte z 20.604 na 24.204 Kč ročně,  zálohy na daň ze závislé činnosti budou vypořádány až v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání poplatníka za rok 2017
 • je navrhováno uplatnění pětiletého testu pro osvobození příjmů z vypořádání podílového spoluvlastnictví i pro úplatný převod obchodního podílu nabytého děděním
 • dle důvodové zprávy budou osvobozena od daně nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem ve formě úhrady zdravotnického zboží (např. dioptrických brýlí) je-li pořízeno na lékařský předpis
 • vzhledem k tomu, že rok 2017 je rokem volebním, považujeme finální text novely, který bude schválen, bude-li vůbec schválen, za zcela nepředvídatelný

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • v průběhu roku 2016 ani pro rok 2017 nedošlo novelami 243/2016 Sb., 258/2016 Sb. a 304/2016 Sb. k žádné obecně významné změně zákona o rezervách
 • z věcného hlediska je však vhodné si uvědomit, že dle novely 267/2014 Sb. se u nepromlčených pohledávek, u nichž splatnost uplynula až po 31.12.2013, bude postupovat při tvorbě opravných položek dle § 8a ZoR za rok 2016 dle novely, která umožňuje tvorbu opravných položek ve výši 50% při uplynutí 18 měsíců od lhůty splatnosti, resp. 100% při uplynutí 30 měsíců od lhůty splatnosti

Daň z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření Senátu 340/2016 Sb. bylo novelizováno zákonem 254/2016 Sb. s účinností od 1.11.2016.

 • poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je  nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, změna platí pro všechna zdanitelná nabytí nemovité věci po 31.10.2016
 • rozšiřuje se  osvobození na přeměny všech právnických osob, dosud platilo pouze pro přeměny obchodních korporací
 • ruší se osvobození při nabytí nemovitosti z titulu převodu jmění na společníka
 • osvobození novostaveb se nově výslovně vztahuje jen a pouze na dokončené stavby a jednotky, nedokončené stavby a jednotky jsou nově od daně z nabytí neosvobozenými stavbami či jednotkami
 • nově je v § 13, odst. 2 zákona definována sjednaná cena v případě směny nemovitých věcí
 • v případě směny nemovitostí je srovnávací daňová hodnota rovna 100% směrné hodnoty nebo ceny zjištěné, nikoliv 75% jako dosud
 • uznatelným výdajem jsou nově i výdaje na znalecký posudek na pozemek bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba

Daň silniční

 • zákon o silniční dani nebyl novelizován
 • předmět daně,  sazby daně a rozsah osvobození zůstávají beze změny
 • v návaznosti na aktuální judikaturu považujme za vhodné zdůraznit povinnost platit silniční daň i za osobní motorová vozidla v obchodním majetku poplatníka, též za období, když už je auto v bazaru nabízeno k prodeji, tedy i když už není poplatníkem fakticky používáno, poplatníkem je osoba zapsaná jako provozovatel v technickém průkazu

Daň z nemovitých věcí

 • zákon o dani z nemovitých věcí nebyl novelizován

Daňový řád

Novelou 298/2016 Sb. došlo pouze k drobným novelizacím s účinností již od září 2016.

 • došlo k terminologické změně, místo podání s "uznávaným elektronickým podpisem" nebo "prostřednictvím datovém schránky" zákon nově používá termín podání "způsobem se kterým  jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu"
 • úřední osoby se musí nově podpisovat pouze kvalifikovaným elektronickým podpisem, již nepostačuje jakýkoliv uznávaný elektronický podpis
 • správce daně je novelou zproštěn mlčenlivosti vůči Finančnímu analytickému úřadu, dosud jen vůči Ministerstvu financí

Významnější změny daňového řádu očekávány na jaře 2017.

Minimální mzda

 • nařízením vlády 567/2006 Sb. v. z. 336/2016 Sb. zvýšena minimální zaručená mzda na 11 000 Kč, tato výše minimální mzdy platí nově pro všechny, tedy i pro zaměstnance poživatele  invalidního důchodu
 • nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády  567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění nařízení vlády 337/2016  Sb. - proto bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda

Zdravotní pojištění

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna 2017 stanovena nová výše minimální zálohy 1 906 Kč
 • na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech 128/2016 Sb. musí všechny zdravotní pojišťovny provádět bankovní styk prostřednictvím účtů v ČNB nejpozději od 10.2.2017, plátci pojistného, OSVČ, zaměstnavatelé i samoplátci tedy budou povinni platit na nová čísla účtů (dosavadní čísla účtů by však měla zůstat funkční až do 10.5.2018)

Sociální pojištění

 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na  1 355 136  Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše minimální zálohy 2 061 Kč od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2016

Zákon o účetnictví

Zákon s účinností od 1.1.2017 mění novela 462/2016 Sb., jedná se o transpozici směrnice 2014/95/EU do české právní úpravy a upravuje zejména  povinné poskytování nefinančního výkaznictví veřejnosti velkými účetními jednotkami. Zároveň dochází k terminologickým úpravám a rozšíření okruhu účetních jednotek, kterých se týkají přeměny. Kromě obchodních korporací jde i o další právnické osoby, např. spolky a nadace.

 • dochází ke zpřesnění definice začátku a konce účetního období v případech přeměn obchodních korporací zapisovaných do obchodního rejstříku i v případě přeměn dalších právnických osob zapisovaných do veřejného rejstříku právnických osob
 • legislativní pojem obchodní rejstřík je nahrazen obecnějším pojmem veřejný rejstřík
 • v novém ustanovení § 17, odst. 9 se výslovně uvádí, že i pro přeměny jiných právnických osob než obchodních korporací se ustanovení odstavců 3 až 8 tohoto paragrafu použijí obdobně
 • pro účely vykazování v účetní závěrce se aktiva mohou členit na stálá a oběžná, jde o sjednocení způsobu členění aktiv v rámci EU
 • povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají pouze účetní jednotky zapsané ve veřejných rejstřících uvedenými v zák. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis
 • uvádění nefinančních informací je povinné pouze pro velké účetní jednotky (§ 1b zákona o účetnictví), které jsou předmětem veřejného zájmu a zároveň překročí k rozvahovému dni kriterium 500 zaměstnanců, v ČR se tato povinnost týká jen několika subjektů
 • dochází k technickým legislativním úpravám se záměrem zpřesnit text zákona v oblasti právní úpravy správních deliktů

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více