“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2018

Daňové změny 2018

Vydáno: 11. 1. 2018 | Rubrika: Daně

Dále uvádíme, dle našeho názoru, nejdůležitější změny daňových a účetních předpisů platné od roku 2018 a některých předpisů souvisejících, včetně jejich významných změn v průběhu roku 2017.

V průběhu roku 2017 byla schválena významná novela zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty  a daňového řádu 170/2017 Sb., některá její ustanovení vstoupila v účinnost již od 1.7.2017, některá až od 1.1.2018.

Daň z přidané hodnoty

V průběhu roku 2017 vstoupily v platnost zejména novela 33/2017 Sb., kterou byly do druhé snížené sazby 10% přidány též noviny a časopisy, novela 40/2017 Sb. reagující na nález Ústavního soudu, který zrušil některá ustanovení týkající se kontrolního hlášení, velká novela 170/2017 Sb.  která nově upravuje povinnosti registrační, ruší speciální úpravu pro společnost (dříve sdružení), zavádí nový institut nespolehlivé osoby a upravuje též oblast lhůt pro úpravu odpočtu daně. Novelou 371/2017 Sb. se do zákona vkládá od 1.1.2018 nové znění ustanovení § 101d odst. 1 upravující základní obsahové náležitosti údajů uváděných plátcem do kontrolního hlášení.

Nejdůležitější změny DPH v průběhu roku 2017

 • noviny a časopisy –  nově druhá snížená sazba 10%, stejně jako knihy a obrázkové knihy pro děti
 • zrušeno ustanovení § 101g odst. 5 dle kterého byl mail od správce daně v souvislosti s kontrolním hlášením osobě bez datové schránky považován za doručený již jeho odesláním
 • od 1.7.2017 zrušena dosavadní úprava vykazování DPH za společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity), podle nové právní úpravy musí každý účastník společnosti sám za svou činnost plnit vykazovací povinnost na DPH plnit sám za sebe. Dosavadní postup kdy všechna plnění za společnost vykazoval určený společník ve svém daňovém a kontrolním hlášení a ostatní společníci podávali negativní přiznání mohou používat na přechodnou dobu do konce roku 2018 pouze společnosti (sdružení) založená před 1.7.2017
 • zavádí se institut nespolehlivé osoby, kterou se ze zákona stane nespolehlivý plátce, kterému byla zrušena registrace k DPH – stane-li se tato osoba znovu plátcem DPH, bude zaregistrována od prvého dne jako nespolehlivý plátce
 • novela rozšiřuje ručení příjemce zdanitelného plnění na případy, kdy úhrada plnění byla poskytnuta ve virtuální měně

Změny DPH od roku 2018

 • v návaznosti na novelu stavební zákona se zpřesňuje terminologie v oblasti osvobození dodání nemovitých věcí
 • sjednocuje se terminologie pro platební služby s pojmy v zákoně o platebním styku
 • novelou jsou alespoň rámcově nově definovány údaje, které je plátce povinen uvádět v kontrolním hlášení, původní znění ustanovení § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty bylo zrušeno v r. 2017 Ústavním soudem

Daň z příjmů

V průběhu roku 2017 vstoupily v platnost významná novela 170/2017 Sb. a  několik drobnějších novel

 • zavádí se osvobození příjmů z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem
 • zvýšením minimální mzdy na 12.200 Kč od 1.1.2018 je nepřímo novelizováno i ustanovení o maximální výši osvobozených pravidelně vyplácených důchodů a penzí – dochází ke zvýšení osvobozené roční částky na 439.200 Kč nebo možnost uplatnit výdaje na tzv. školkovné až do výše 12.200 Kč
 • naopak je z důvodu zvýšení minimální mzdy zvýšen i minimální příjem pro nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti dle § 35c zákona o daních z příjmů na 73.200 Kč, do tohoto limitu se od r. 2018 nebudou započítávat příjmy z pronájmu a z kapitálového majetku
 • pro celý rok 2017 je daňové zvýhodnění na druhé dítě 19.404 Kč ročně a u třetího a dalšího dítěte 24.204 Kč ročně, daňové zvýhodnění na první dítě se z 13.404 Kč zvyšuje od 1.1.2018 na částku 15.204 Kč
 • pětiletý test pro osvobození příjmů z vypořádání podílového spoluvlastnictví se použije i pro úplatný převod obchodního podílu nabytého děděním
 • osvobození od daně se vztahuje i na nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem ve formě úhrady zdravotnického zboží (např. dioptrických brýlí) je-li pořízeno na lékařský předpis a příspěvku na tištěné knihy
 • u OSVČ se od roku 2018 již povinně zásadně snižuje maximální výše výdajů procentem z příjmů na 800, 600 a 400 tisíc Kč,
 • poplatníci uplatňující výdaje paušálem mohou uplatnit daňový bonus na dítě
 • snížení základu daně za odběr krve o 3.000 Kč (do r. 2016 2.000) a za odběr krvetvorných buněk snížení základu daně o 20.000 Kč
 • daňově uznatelné též dary evropským politickým stranám, hnutím a nadacím za obdobných podmínek jako u českých subjektů tohoto typu
 • došlo k zavedení právního pojmu rodinná fundace, která není veřejně prospěšným poplatníkem
 • za rodinnou fundaci je považována každá fundace, jež slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli
 • možnost uplatňovat výdaje na spotřebované pohonné hmoty i u vozidla používaného dle smlouvy o výpůjčce uzavřené věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu
 • zavádí se možnost odpisování majetku předaného zřizovatelem do užívání příspěvkové organizaci
 • nově též možnost odpisování technického zhodnocení podnájemcem, vztahuje se pouze na majetek dokončený a uvedený do používání po 1.7.2017
 • nárok na daňové zvýhodnění je nově odvozován ode dne, ke kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P  
 • nárok na slevu na dani je nově odvozován ode dne, ke kterému je přiznán nárok na invalidní důchod

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • v průběhu roku 2017 byl zákon o rezervách novelizován pouze jedenkrát zákonem 170/2017 Sb., změny jsou pouze v rezervách na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů a rezerv na opravy hmotného majetku u příspěvkových organizací
 • vzhledem k tomu, že po novele zákona o daních z příjmů mohou v některých případech odpisovat i majetek ve vlastnictví zřizovatele, novela zákona o rezervách zavádí možnost tvořit k takovému majetku i rezervu na opravy

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • zákon o dani z nabytí nemovitých věcí nebyl novelizován

Daň silniční

 • zákon o silniční dani byl v průběhu roku 2017 drobně terminologicky novelizován zák. 63/2017 v oblasti názvosloví nákladních automobilů a přípojných vozidel
 • předmět daně, sazby daně a rozsah osvobození zůstávají beze změny
 • v návaznosti na aktuální judikaturu považujme za vhodné zdůraznit povinnost platit silniční daň i za osobní motorová vozidla v obchodním majetku poplatníka, též za období, když už je auto v bazaru nabízeno k prodeji, tedy i když už není poplatníkem fakticky používáno, poplatníkem je osoba zapsaná jako provozovatel v technickém průkazu

Daň z nemovitých věcí

 • zákon o dani z nemovitých věcí nebyl novelizován

Daňový řád

Novelou 170/2017 Sb. došlo  k těmto nejdůležitějším změnám:

 • došlo k legislativní úpravě lhůt určených v kratších časových jednotkách než jsou dny
 • správce daně zveřejní druhy daní, které lze platit platební kartou
 • změnu doby posečkání úhrady daně lze výslovně změnit na žádost daňového subjektu, dosavadní právní úprava neumožňovala následnou změnu parametrů vydaného rozhodnutí o posečkání
 • v návaznosti na možnost platby kartou se za den platby považuje den předání platebního příkazu správci daně
 • pořádkovou pokutu lze nově uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé písemné podání, dosud bylo možné pokutovat pouze urážlivé chování vůči úřední osobě
 • dochází k nové úpravě problematiky úroků z daňových odpočtů, úrok ze zákona náleží po uplynutí čtyř měsíců od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, úrok se zvyšuje na úroveň reposazby ČNB zvýšené o dva procentní body, i po tomto zvýšení tedy bud často docházet k soudním sporům o přiznání přiměřené finanční kompenzace v souladu s evropskou judikaturou

Od roku 1.1.2018 nedochází ke změnám daňového řádu.

Minimální mzda

 • nařízením vlády 567/2006 Sb. v. z. 286/2017 Sb. byla zvýšena minimální zaručená mzda na 12.200 Kč, tato výše minimální mzdy platí nově pro všechny, tedy i pro zaměstnance poživatele invalidního důchodu
 • nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění nařízení vlády 286/2017  Sb. - proto bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda

Zdravotní pojištění

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna 2017 stanovena nová výše minimální zálohy 2.024 Kč
 • na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech 128/2016 Sb. musí všechny zdravotní pojišťovny provádět bankovní styk prostřednictvím účtů v ČNB nejpozději od 10.2.2017, plátci pojistného, OSVČ, zaměstnavatelé i samoplátci tedy budou povinni platit na nová čísla účtů (dosavadní čísla účtů by však měla zůstat funkční až do 10.5.2018)

Sociální pojištění

 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na 438.992  Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše minimální zálohy 2.189 Kč od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2017

Zákon o účetnictví

V průběhu roku 2017 ani od roku 2018 nedochází kromě drobných změn terminologie k věcným změnám.

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více