“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2020

Daňové změny 2020

Vydáno: 10. 1. 2020 | Rubrika: Daně, Mzdy, Účetnictví

Dále uvádíme nejdůležitější změny daňových a účetních předpisů platné od roku 2020 a některých předpisů souvisejících, včetně rekapitulace významných změn v průběhu roku 2019. 

Daň z přidané hodnoty

V průběhu roku 2019 vstoupila v platnost významná novela 80/2019 Sb.

Nejdůležitější změny DPH, které vstoupily v platnost již v průběhu roku 2019

 • do obratu pro registraci k DPH se zahrnuje i úplata za dodání dlouhodobého majetku, které je součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani
 • v rámci klíčového pojmu osoba povinná k dani se připojuje dodatek „která jedná jako taková
 • v rámci harmonizace DPH v rámci EU se upravuje zacházení s poukazy, za poukaz se považuje listina, se kterou je spojena povinnost přijmout ji jako úplatu za zboží nebo služby
 • pokud je v okamžiku vydání poukazu známa sazba daně a místo plnění, jde o jednoúčelový poukaz, jehož převod je považován za převod zboží nebo služby již v okamžiku převodu na nabyvatele
 • převod víceúčelového poukazu se pro účely DPH nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, dani podléhá až předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě příjetí úplaty formou poukazu
 • u služeb poskytnutých v souvislosti s nájmem nemovité věci vzniká povinnost přiznat daň pronajímatelem dnem, kdy fakticky zjistí skutečnou výši částky, která je následně za poskytnuté služby požadovaná
 • poskytovatelé digitálních služeb musí vystavovat daňové doklady dle úpravy státu, v kterém jsou pro zvláštní režim registrováni, úpravy států příjemců služeb již nejsou rozhodné
 • stanovuje se povinnost plátce daně ve lhůtě daňový doklad nejen vystavit, ale výslovně též „vynaložit úsilí, aby se tento daňový doklad dostal do sféry příjemce plnění“
 • § 36 odst. 14 zavádí eurokonformní pojmu obvyklé ceny pro účely daně z přidané hodnoty
 • poskytnutí ubytovacích služeb není osvobozeným plněním - z důvodu právní jistoty se upravuje, že ubytovací služby nejsou nájmem, u něhož by bylo možné aplikovat osvobození od daně
 • pro osvobození poskytování služeb nezávislými seskupeními osob dle § 61 písm. g) se již nevyžaduje absence uskutečňování jakýchkoliv zdanitelných plnění a seskupení nemusí být právnickou osobou
 • při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží, dle důvodové zprávy je v např. v případě dopravy splněno jen, je-li služba dopravy poskytnuta přímo vývozci, dovozci nebo příjemci zboží (není osvobozeno v případě subdodávek mezi dopravci)
 • při dovozu zboží je vždy osvobozeno od daně poskytnutí služby vázané na dovoz zboží, je-li hodnota služby zahrnuta do základu zboží při dovozu zboží
 • zavádí se povinnost dlužníka opravit odpočet daně v případě nedobytné pohledávky – nový §69a, tj. fakticky vrátit uplatněný odpočet daně z nezaplacené pohledávky
 • pokus o zpřesnění vyjádření nároku na odpočet dle § 75 při poměrném použití majetku jak k uskutečněným plněním, tak pro jiné účely
 • dodání dlouhodobého majetku, která jsou součástí obvyklé ekonomické činnosti se započítávají do koeficientu dle § 76
 • zavádí se povinnost u významných oprav nemovité věci (nad 200 tis Kč bez DPH) provést opravu odpočtu daně při osvobozeném dodání této věci ve lhůtě 10 let  od dokončení opravy
 • upravuje se  povinnost odvést poměrnou část odpočtu daně z drobného majetku pořízeného 11 a méně měsíců před zrušením registrace k dani, pokud byl odpočet alespoň 2 100 Kč
 • režim přenesené daňové povinnosti se nepoužije na zdanitelné plnění, pokud příjemce nejedná jako osoba povinná k dani
 • jsou-li dle nového znění § 92a plátce uskutečňující zdanitelné plnění a plátce, pro kterého je plnění uskutečněno  důvodně ve shodě, že plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, považuje se toto plnění za podléhající RPDP
 • v rozporu s předchozí odrážkou je zrušeno ustanovení §92e odst. 2, umožňující u prací poskytnutých v souvislosti se stavebními a montážními pracemi použít RPDP
 • v registru plátců daně bude uváděn údaj, že osoba nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, tento údaj vyznačí tato osoba již v přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty, aby příjemce plnění měl určitou jistotu o statusu poskytovatele zdanitelného plnění
 • plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je povinen podat daňové přiznání pouze za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně
 • za záměrné a opakované neúplné či odhadem uváděné údaje v kontrolním hlášení a jejich doplnění či zpřesnění až na výzvu správce daně bude možno uložit pokutu  do výše 500 000 Kč, toto jednání bude posuzováno jako maření správy daně
 • povinnost uhradit pokutu za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením zaniká, pokud nebyl platební výměr, kterým je rozhodnuto o této povinnosti, vydán do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti – uplatní se i na pokuty za porušení povinnosti přede dnem účinnosti novely

Změny DPH od roku 2020

 • uplatnění snížené sazby daně 10% na teplo a chlad od 1. ledna a na další služby dodání vody, vodného a stočného, stravovacích služeb, úklidových služeb v domácnostech, domácí péče a  e-knih od 1.5., včetně populistického snížení sazby daně na točené pivo v rámci stravovací služby
 • ze základní sazby do sazby daně 10%  jsou přeřazeny od 1.5. opravy jízdních kol, obuvi a oblečení a kadeřnické a holičské služby
 • dle sněmovního tisku 580, po jeho očekávaném schválení v průběhu roku 2020, bude plátcům vracen nadměrný odpočet novelou daňového řádu nejdříve po 45 dnech od lhůty pro podání přiznání
 • do tuzemské úpravy DPH by měly být zapracovány změny evropské směrnice o DPH, zejména podmínky osvobození při dodání zboží do jiného členského státu,
 • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu – zpřísnění,
 • dále stanovení pravidel pro přiřazení přepravy jediné dodávce v případě řetězových dodávek
 • a nová komplexní legislativní úprava pro obchodování se zbožím prostřednictvím skladů, kterou budou povinny implementovat všechny členské státy EU

Změny DPH od roku 2021

 • elektronická forma podání povinná i pro identifikované osoby
 • plátce se dle novely § 56a již nemůže rozhodnout, že u nájmu bytu či stavby pro bydlení jinému plátci uplatní daň - nebude již možno vzdát se osvobození a uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení

Daň z příjmů od 2020– včetně změn v průběhu roku 2019

 • zvýšením minimální mzdy na 14.600 Kč od 1.1.2020 je nepřímo novelizováno i ustanovení o maximální výši osvobozených pravidelně vyplácených důchodů a penzí – dochází ke zvýšení osvobozené roční částky na 525.600 Kč nebo možnost uplatnit výdaje na tzv. školkovné až do výše 14.600 Kč
 • naopak je z důvodu zvýšení minimální mzdy zvýšen i minimální příjem pro nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti dle § 35c zákona o daních z příjmů za rok 87.600 Kč, do tohoto limitu se od r. 2018 nezapočítávají příjmy z pronájmu a z kapitálového majetku, při uplatňování dle § 6 podmínka dosažení příjmu alespoň 7.300 Kč
 • i pro rok 2020 je daňové zvýhodnění na první dítě 15.204 Kč, na druhé dítě 19.404 Kč ročně a u třetího a dalšího dítěte 24.204 Kč ročně beze změny
 • maximální výše výdajů procentem z příjmů 800, 600 a 400 tisíc Kč u OSVČ zůstává
 • nový § 23g zavádí zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí v těch případech, kdyby prodej tohoto majetku v zahraničí byl zdaněn méně nebo vůbec než při prodeji v České republice – v těchto případech bude pro zdanění použit výpočet, jakoby subjekt prodal sám sobě za tržní cenu
 • zdanění dle předchozího bodu je možné na žádost poplatníka daně z příjmů právnických osob rozložit do splátek až na 5 let, je-li majetek přemístěn do jiné země EU či EHS
 • nový § 23h upravuje zvýšení výsledku hospodaření poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud si v důsledku přeshraniční transakce s přidruženou osobou uplatnil výdaj a příjem z této transakce byl u přidružené zahraniční osoby od daně osvobozen
 • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (zejména úroky a poplatky) – dle nového § 23e se nejprve testuje daňová uznatelnost finančních nákladů dle § 25w a ve druhém kroku nově zda tyto výdaje nejsou větší než 30% zisku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA). Jsou-li vyšší než 30%, mohou se přesto uplatnit až do absolutní výše výše 80 mil Kč – omezení se tedy týká jen větších subjektů a netýká se vyjmenovaných finančních institucí, v dalších letech lze však očekávat podstatné snížení současné hranice
 • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da příjmů, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36 zákona o daních z příjmů, se rozšiřuje i na příjmy, z nich není daň vybírána z důvodu osvobození od  daně (nejen osvobozené dividendy, ale též např. licenční poplatky nebo služby poskytované fyzicky na území ČR) nebo na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění – cílem je zvýšení informovanosti správců daně o finančních tocích do zahraničí
 • zdanění ovládané zahraniční společnosti, která nevykonává podstatnou hospodářskou činnost a je fakticky ovládána právnickou osobou českým rezidentem se dle §38fa zavádí zdanění této zahraniční společnosti v České republice, pokud daň obdobná dani z příjmů právnických osob této zahraniční osoby by byla nižší polovina daně, která by jí byla stanovena, pokud by byla rezidentem v ČR 
 • výhry z loterií jsou osvobozeny nově jen do 1 mil Kč 
 • zdanění budou nově podrobeny i tzv. korunové dluhopisy emitované před rokem 2013

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • zákon o rezervách  byl novelizován v oblasti rezerv v pojišťovnictví, přímý daňový dopad pouze pro pojišťovny, pravděpodobný nepříznivý dopad v nárůstu cen životního pojištění

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • s účinností od 1.11.2019 novelou 264/2019 Sb. novela textu § 7 zákona, ktera osvobozuje i převod jednotek v rodinných domech, dosud diskriminačně pouze v bytových domech

Daň silniční

 • zákon o silniční dani nebyl  novelizován

Daň z nemovitých věcí

 • s účinností od 1.11.2019 novelou 364/2019 Sb. nový text § 4 písm. k) zákona, který definuje podmínky osvobození některých obtížně využitelných pozemků

Daňový řád

 • v průběhu roku 2019 došlo zák. 80/2019 k novelizaci § 8, kterou se výslovně stanoví, že při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.
 • v návaznosti na změnu § 8 byl upraven též § 92 – správce daně prokazuje skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání a jiných skutečností rozhodných pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu...daňové břemeno je tedy na správci dani
 • V průběhu roku 2019 vstoupila v účinnost i novela  111/2019 Sb. upravující zpracování osobních údajů  správci daně.
 • od 1.1.2020 nedochází ke změnám daňového řádu.
 • dle sněmovního tisku 580, po jeho očekávaném schválení v průběhu roku 2020, bude plátcům DPH vracen nadměrný odpočet nejdříve po 45 dnech od lhůty pro podání přiznání
 • dále se očekává zrušení ustanovení o placení úroků z prodlení až od pátého pracovního dne po dni splatnosti u daní, které se vyměřují za zdaňovací období rok a delší, u DPH by mělo být pětidenní liberační lhůta zachována
 • navrhováno je snížení úroku z prodlení poplatníka z úrovně repo sazba ČNB plus 14% na úroveň plus 8% a rovněž výše úroků vyplácená správcem daně za zadržované odpočty a přeplatky na dani 

Minimální mzda

 • nařízením vlády 567/2006 Sb. v. z. 347/2019 Sb. byla zvýšena minimální zaručená mzda na 14.600 Kč, tato výše minimální mzdy platí i pro zaměstnance poživatele  invalidního důchodu
 • nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády  567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění nařízení vlády 347/2019  Sb. - proto bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda.

Zdravotní pojištění

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna 2020 stanovena nová výše minimální zálohy 2.352 Kč

Sociální pojištění

 • změnila se splatnost záloh, počínaje měsícem lednem 2019 je lednová záloha splatná do konce ledna
 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na  1.672.080 Kč  Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše minimální zálohy 2.544 Kč od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2019

Zákon o účetnictví

 • V průběhu roku 2019 ani od roku 2020 nedošlo k novelizaci zákona ani vyhlášky o účetnictví podnikatelů, ani pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Novela zákona o obchodních korporacích

Společníci prostřednictvím rozhodnutí valné hromady budou moci udělovat statutárním orgánům strategické a koncepční pokyny k obchodnímu vedení.

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více