“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2023

Daňové změny 2023

Vydáno: 1. 2. 2023 | Rubrika: Daně, Mzdy, Účetnictví

Dále uvádíme výběr nejdůležitějších změn účetních, daňových a příp. souvisejících předpisů platných od roku 2023, včetně rekapitulace významných změn platných v průběhu roku 2022.

Daň z přidané hodnoty

V průběhu roku 2022

 • zákon byl novelizován pouze legislativně technickou novelou 93/2022 Sb., kterou byla implementována evropská legislativa.
 • změny se týkají osvobození poskytnutí zboží pro vymezené vojenské účely a pro plnění úkolů proti pandemii COVID-19.

Nejdůležitější změny v DPH od roku 2023

 • Zvýšen obrat pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony Kč
 • Lhůta na odpověď na výzvu k podání kontrolního hlášení se upravuje variantně na 17 dnů od doručení do datové schránky, nebo na 5 pracovních dnů, není-li výzva doručena do datové schránky
 • Došlo k dílčím zmírněním v oblasti pokut za porušení povinností v souvislosti s podáváním kontrolního hlášení
 • V některých případech není první nepodání kontrolního hlášení pokutováno
 • Bylo usnadněno zrušení registrace k DPH při obratu pod 2 mil Kč již k 31.12.2022

Daň z příjmů

Změny v průběhu roku 2022

Již v průběhu roku 2022 došlo ke zvýhodnění zaměstnanců, kterým jejich zaměstnavatel poskytuje bezplatně vozidlo i k soukromému použití – v případě nízkoemisních vozidel se za příjem považuje pouze 0,5 % vstupní ceny vozidla.

Pro zdaňovací období 2022 je umožněno zákonem 128//2022 Sb. uplatnění darů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na pomoc Ukrajině, jak ve prospěch fyzických osob, tak i právnickým osobám s bydlištěm nebo sídlem na Ukrajině.

Daň z příjmů od 2023

 • základní sleva na dani na poplatníka zůstává 30 840 Kč
 • beze změny jsou i ostatní slevy na dani a daňová zvýhodnění
 • nově se od daně osvobozuje zvláštní odměna člena okrskové volební komise
 • zavádí se daň z neočekávaných zisků, která se týká pouze omezeného počtu daňových subjektů vymezených v novém § 17c zák. o daních z příjmů
 • prodlužuje se možnost uplatnění mimořádných zrychlených odpisů i pro majetek pořízený v letech 2022 (již za rok 2022) a 2023
 • nový § 30d upravuje odpisování nemovitých kulturních památek a zvyšuje právní jistotu
  poplatníků, kteří historicky postupovali při odpisování nesprávně v dobré víře, že vlastní nemovitou kulturní památku
 • zásadní novelizace pro OSVČ v paušálním režimu:
  • paušální daň možno až do příjmů ve výši 2 mil Kč
  • vedlejší příjmy v paušálním režimu možno až do výše 50 tis Kč
  • tři různá daňová pásma podle druhu činnosti
  • oznámení o vstupu do paušálního režimu nutno podat do 10.1. běžného roku

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

 • Zákon o rezervách nebyl pro rok 2023 novelizován.

Daň silniční

Zákon byl zásadním způsobem novelizován již v průběhu roku 2022 s účinnosti pro rok 2022

 • zákon zavádí nový pojem zdanitelné vozidlo,
 • nově jsou zdanitelnými vozidly pouze vozidla nad 12 tun,
 • osobní auta a nákladní do 12 tun nejsou předmětem daně a silniční daň se za ně neplatí
 • poplatníkům, kteří nemají žádná zdanitelná vozidla, bude registrace k silniční dani zrušena z moci úřední a případné přeplatky budou na žádost vráceny

Daň z nemovitých věcí

 • Zákon nebyl pro rok 2022 novelizován.

Daňový řád

 • pro rok 2023 pouze drobná změna, formulářová podání nemusí povinně datovou schránkou podávat fyzické osoby, které ji mají zřízenu jako osobní (FO 40) a mohou si ji na žádost znepřístupnit (nemají ji povinně)
 • pokud byla datová schránka zřízena ze zákona (např. pro podnikající fyzické osoby), musí být formulářová podání odesílána datovou schránkou

Minimální mzda

 • nařízením vlády č. 465/2022 Sb. byla zvýšena minimální mzda na 17.300 Kč měsíčně (resp. hod. sazba na Kč 103,80),
 • tato výše minimální mzdy platí i pro zaměstnance poživatele invalidního důchodu
 • i nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění nařízení vlády 465/2022 Sb. - proto většinou bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda

Zdravotní pojištění

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna 2023 stanovena nová výše minimální zálohy 2.722 Kč

Sociální pojištění

 • měs. zálohy jsou splatné od začátku do konce kalendářního měsíce, za který se záloha platí
 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na 1.935.552 Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše minimální zálohy 2.944 Kč od měsíce podání přehledu

Předpisy o účetnictví

 • pro rok 2023 nejsou žádné změny v zákoně o účetnictví, vyhlášce pro podnikatele ani v účetních standardech pro podnikatele

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více