“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Daně » Daňové změny 2021

Daňové změny 2021

Vydáno: 4. 1. 2021 | Rubrika: Daně, Mzdy, Účetnictví

Dále uvádíme nejdůležitější změny daňových a účetních předpisů platné od roku 2021 a některých předpisů souvisejících, včetně rekapitulace významných změn v průběhu roku 2020.

Daň z přidané hodnoty 

V průběhu roku 2020 vstoupily v platnost novely 299/2020 Sb. a novela 343/2020 Sb.

Nejdůležitější změny DPH, které vstoupily v platnost již v průběhu roku 2020

 • došlo ke snížení sazby DPH u hromadné přepravy osob, včetně lanovek a lyžařských vleků, ubytovacích a stravovacích služeb a u vstupného na kulturní a sportovní akce
 • zavádí se pojem přemístění zboží jako společné označení pro odeslání nebo přepravu zboží
 • zavádí se nový pojem prostředník v rámci úpravy případů dodání zboží v řetězci  a v návaznosti na osobu prostředníka a přiřazení dopravy k jedinému plnění v řetězci je určeno, které jediné plnění je dodáním přeshraničním
 • nově je upraveno přemístění zboží v režimu skladu předem známému budoucímu odběrateli, tzv. call-off stock, rovněž dochází k zavedení nového pojmu prodávající pro osobu dodavatele z tohoto skladu (již před zahájením přepravy zboží existuje ujednání o jeho budoucím prodeji předem známému kupujícímu)
 • byla zavedena povinnost vést zvláštní evidenci zboží při provozování skladu v systému call-off stock a povinnost uvádět do souhrnného hlášení DIČ kupujícího při přemístění zboží z ČR do JČS 

Změny DPH od roku 2021

 • elektronická forma formulářových podání povinná i pro identifikované osoby
 • plátce se dle novely § 56a již nemůže rozhodnout, že u nájmu bytu či stavby pro bydlení jinému plátci uplatní daň - nebude již možno vzdát se osvobození a uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení, půjde o osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • novelou 80/2019 se tak s účinností od roku 2021 fakticky zavádí s retroaktivními účinky povinnost provést úpravu nároku na odpočet daně dle § 78 zák. o DPH uplatněného v předchozích letech

Daň z příjmů od 2021– včetně změn v průběhu roku 2020

 • zavádí se zdanění výher nad 1 mil Kč v loteriích sazbou 15%
 • možnost zpětného uplatnění daňové ztráty roku 2020, tzv. carry loss back až za dvě předcházející zdaňovací období formou podání dodatečného daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018 s efektem vrácení již zaplacené daně za tato období odpovídající uplatněné ztrátě roku 2020
 • možnost vzdání se uplatnění ztráty v následujících letech při zpětném uplatnění ztráty dle předchozí odrážky, takže se neprodlouží lhůta pro doměření daně v následujících letech
 • není nutné čekat na pravomocné vyměření ztráty, uplatnit lze i dosud nevyměřená či dokonce odhadovaná ztráta maximálně do výše 30 mil Kč - dokonce již v červenci 2020 bylo možné podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 a uplatnit odhadovanou ztrátu za rok 2020 (zejména u subjektů postižených mimořádnými opatřeními)

Paušální daň

 • od roku 2021 je zavedena tzv. paušální daň, zájemci splňující níže uvedené podmínky musí oznámení do paušálního režimu doručit správci daně již do 10.1.2021
 • poplatník paušální daně musí být neplátce DPH a mít jako OSVČ příjmy do 1 mil Kč, nesmí mít příjmy ze závislé činnosti zdaňované zálohou a nesmí mít další příjmy (z pronájmu, ostatní příjmy nebo příjmy z kapitálového majetku) větší než 15 tis Kč
 • paušální daň nelze uplatnit u spolupracujících osob
 • v případě nedodržení podmínek v běžném roce musí poplatník paušální daně přejít do běžného režimu a podat daňové přiznání
 • měsíční paušální záloha pro rok 2021 je 5.469 Kč (záloha na daň 100 Kč, záloha na sociální pojištění 2.976 Kč a na zdravotní pojištění 2.393 Kč)
 • poplatník paušální daně nemůže uplatňovat žádné další slevy a odpočitatelné položky, vyplatí se tedy spíše jen pro poplatníky s výdajovým paušálem 40%, kteří platí nějakou daň a větší než minimální pojištění 

Změny od roku 2021 

 • u příjmu z prodeje nemovitosti, ve které neměl poplatník bydliště, se prodlužuje lhůta pro osvobození z 5 na 10 let, platí pro nemovitosti nabyté od roku 2021
 • zaveden stravovací paušál, zaměstnavatel může poskytovat peněžitý příspěvek na stravování do výše 70% horní hranice stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin, tj. až do výše 75,60 Kč je osvobozen od daně a sociálního a zdravotního pojištění,
 • částka stravovacího paušálu nad tento limit je zdaněna a zatížena pojistným jako běžná mzda  
 • dosavadní způsob poskytovaní stravenek zůstává zachován
 • každý zaměstnavatel se může rozhodnout, která varianta je pro něj výhodnější
 • u jednoho zaměstnavatele je možnost variantního postupu pro různá pracoviště
 • limit pro odečet úroků z úvěru na bydlení se snižuje ze 300 tis Kč na 150 tis Kč, na bytové potřeby obstarané před r. 2021 se použije původní limit, a to včetně pozdějšího refinancování
 • je zrušena tzv. superhrubá mzda, kromě sazby 15% je zavedena sazba 23% pro základ daně převyšující 48násobek průměrné mzdy 
 • zavádí se vynětí příjmu z titulu přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem z předmětu daně
 • zpřísňuje se zdanění transakcí s tzv. přidruženými osobami
 • je doplněna úprava cestovních náhrad pro elektromobily a hybridy, pro výši náhrady lze nově použít u aut v obchodním majetku i tzv. referenční cenu elektřiny
 • zvyšuje se hranice pro hmotný majetek ze 40 tis Kč na 80 tis Kč
 • ruší se kategorie nehmotného majetku v zák. o daních z příjmů, pro daňové účely budou výdajem účetní odpisy
 • obě změny pro hmotný i nehmotný majetek jsou použitelné již pro majetek pořízený v roce 2020 pro zdaňovací období 2020
 • pro hmotný majetek pořízený v období let 2020 a 2021 je možné použít tzv. mimořádné odpisy, majetek v 1. odpisové skupině je možno odepsat za 12 měsíců, majetek v 2. odpisové skupině je možno odespat do výše 60% během 12 měsíců a 40% během dalších 12 měsíců
 • v letech 2020 a 2021 též bude možno uzavřít leasingovou smlouvu s  následnou koupí předmětu leasingu s dobou trvání 12 nebo 24 měsíců  
 • zvyšuje se sleva na poplatníka z 24.840 Kč na 27.840 Kč

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

 • zákon o rezervách  byl novelizován pouze v oblasti rezerv na zajištění rekultivace a následné péče o skládku podle zákona upravujícího odpady 

Daň z nabytí nemovitých věcí 

 • zákon byl zrušen s účinností pro vklady vlastnického práva od 1.1.2020, jedná se o nejlepší legislativní počin v oblasti daní za mnoho let, úplatné převody nemovitostí již nebudou pro občany ani firmy zatěžovány touto nesmyslnou daní 

Daň silniční 

 • snížení sazby silniční daně pro silniční motorová vozidla nad 3,5 tuny
  novela platí zpětně již pro rok 2020

Daň z nemovitých věcí 

 • novelizace umožňuje osvobodit od daně z nemovitostí obecní vyhláškou nemovité věci v katastrálním území obce nebo její části v případě mimořádných událostí a opatření podle krizového zákona
 • v případě duplicitního zápisu vlastnictví bude postupováno obdobně jako v případě nemovitosti v SJM
 • obec bude mít možnost stanovit různé místní koeficienty pro jednotlivé části obce (fakticky až pro rok 2022)

Daňový řád 

 • zavádí se jednotný pojem tvrzení pro daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, včetně dodatečných podání
 • v návaznosti na změny v procesu daňové kontroly musí být písemnosti z neveřejné vyhledávací části spisu přeřazeny nejpozději k okamžiku sdělení výsledku kontrolního zjištění do běžné části spisu
 • nově je upravena problematika daňové informační schránky (DIS) a přístupu do ní
  formulářová podání a jejich obsah budou definovány vyhláškou vydanou správcem daně, obdobně tak musí být definován obsah údajů o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu a další údaje potřebné pro správu daní
 • oznámení doručované v souvislosti s daňovou kontrolou nebude muset být zdůvodněno a nelze se proti němu odvolat
 • daňová kontrola je nově zahájen již doručením oznámení o zahájení daňové kontroly, jsou oslabována práva na projednání výsledku daňové kontroly, daňová kontrola je ukončena již oznámením o ukončení kontroly
 • na žádost daňového subjektu fyzické osoby lze změnit DIČ, aby jejím identifikátorem nebylo rodné číslo  
 • prodlužuje se o jeden měsíc lhůta pro podání daňového přiznání, v případě ročního zdaňovacího období pokud je dobrovolně podáno elektronicky
 • zavádí se institut zálohy na daňový odpočet, pokud nesporná část daňového odpočtu činí minimálně 50 tis. Kč
 • nově je upravena problematika penále a úroků z prodlení pro poplatníka, tak i úroku z nesprávně stanovené daně správcem daně a ze zadržovaného daňového odpočtu v návaznosti na parametry úroků z prodlení dle Občanského zákoníku
 • možnost prominutí pokuty za opožděné daňové tvrzení

Minimální mzda 

 • nařízením vlády 567/2006 Sb. v. z. 487/2020 Sb. byla zvýšena minimální zaručená mzda na 15.200 Kč, tato výše minimální mzdy platí i pro zaměstnance poživatele invalidního důchodu
 • nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády  567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění nařízení vlády 487/2020  Sb. - proto bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda   

Zdravotní pojištění 

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna 2020 stanovena nová výše minimální zálohy 2.393 Kč

Sociální pojištění 

 • změnila se splatnost záloh, počínaje měsícem lednem 2019 je lednová záloha splatná do konce ledna
 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na 1.701.168  Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše minimální zálohy 2.588 Kč od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2020 

Zákon o účetnictví 

 • ruší se úprava omezení výplaty podílu na zisku v § 20 odst. 7, tato úpravu se přesunuje do zákona o obchodních korporací, kam logicky patří
 • účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nepředávají výroční zprávu České národní bance, mohou předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů (účinné až pro účetní závěrku za rok 2021)

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.