“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Daně » Elektronická evidence tržeb – EET

Elektronická evidence tržeb – EET

Vydáno: 8. 12. 2016 | Rubrika: Daně

Elektronická evidence tržeb (EET) má oficiálně za cíl narovnání podnikatelského prostředí v České republice a podstatné snížení objemu nepřiznávaných tržeb u subjektů s příjmy v hotovosti. Prostřednictvím elektronické evidence tržeb má dle důvodové zprávy k zákonu 112/2016 Sb. o evidenci tržeb finanční správa získat informace, které zabezpečí lepší správu daní, zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty, tedy jejich větší výběr. Schválením návrhu zákona ministerstva financí většinou poslanců a senátorů dostala podnikatelská veřejnost i občané jasný vzkaz, že každý podnikatel s tržbami v hotovosti je pro vládnoucí politickou reprezentaci sprostý podezřelý, kterého je nutno kontrolovat permanentně on-line po celou provozní dobu.

Zvýšení inkasa veřejných rozpočtů

Pravidelný roční nárůst daňových příjmů státu z titulu fungování EET je uváděn ve výši 18 mld Kč. Ministerstvo financí tedy předpokládá  nárůst základů daně na dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a na DPH o desítky miliard korun ročně. Ukáže-li se tento předpoklad jako správný, většina tohoto navýšení daňového inkasa bude realizovaná celkovým zvýšením cen zboží a služeb o cca 50 mld Kč. Vzhledem k předpokládanému úbytku poptávky po dražších restauračních službách, zařazených do 1. fáze EET již od 1. prosince 2016, lze očekávat zánik až každé páté restaurace a naopak nárůst nákupů potravin domácností, včetně masa a uzenin, pro domácí přípravu pracovních svačin a obědů, neboť pravidelné polední stravování v restauraci se stane pro část  zaměstnanců i OSVČ cenově nedostupným.

Nelze vyloučit, že skutečným cílem MF ČR je přes očekávané zvýšení cen v pohostinství a maloobchodě vyvolat nepřímo tlak na zvýšení mezd zaměstnanců, neboť průběžné plnění státního rozpočtu zvýšeným inkasem DPH a daní ze závislé činnosti je pro erár ideální. Spolu s růstem mezd jde samozřejmě i zvýšené inkaso na sociálním a zdravotním pojištění, což potěší i subjekty podnikající ve zdravotnictví. Takto cíleně vyvolávaná inflace na jedné straně zrelativizuje výši státního dluhu a umožní jeho snadnější splácení, na straně druhé znehodnocuje úspory občanů.

Pokud se však předpoklady o masivním zvýšení daňového inkasa pro státní rozpočet zavedením EET nepotvrdí, jedinými hmatatelnými výsledky budou jednorázové investiční a každoroční provozní náklady na  hardware a software a zvýšená administrativní zátěž u firem podléhajících EET, a nový dlouhodobě zaručený byznys pro firmy prodávající vybavení a servis pro EET.

Obsah právní úpravy EET

Zákon 112/2016 o evidenci tržeb (EET) upravuje povinnosti subjektů, které mají při své podnikatelské činnosti tržby považované dle tohoto zákona za platby v hotovosti.

Samotný zákon o EET obsahuje na devíti stranách třicet osm paragrafů. Je však napsán tak nekvalitně, že jen metodický pokyn vydaný finanční správou k uplatňování zákona má 42 stran. Zákon i metodický pokyn jsou dále průběžně účelově extenzivně vykládány a komentovány pracovníky finanční správy, včetně ministra financí, což vyvolává silnou právní nejistotu podnikatelské veřejnosti, zda platí zákon, nebo neoficiální výklady zákona ve sdělovacích prostředcích a na internetu.

Každý subjekt, kterého by se EET mohla věcně týkat, by si měl uvědomit, že i platby považované v jiných právních normách za bezhotovostní, jsou považovány dle EET za platby hotovostní, např. platby kartou. Ještě před účinností zákona se objevily návrhy ministra financí na změny zákona, např. na vyloučení plateb kartou z EET, ale jen u některých subjektů, konkrétně internetových obchodů, nebo věcné vyloučení podnikatelů s velmi nízkými tržbami z režimu zákona.

Rozhodný příjem

Evidovány jsou povinně pouze tzv. rozhodné příjmy, což jsou zjednodušeně příjmy z podnikání. Mimo předmět EET jsou příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, nebo které jsou vzhledem k obvykle přijímaným příjmům ojedinělé.

Okamžik rozhodného příjmu a přijetí tržby dle EET může být často odchylný od okamžiku vzniku tržby dle zákona o účetnictví, rozhodující pro EET je okamžik přijetí „hotovosti“.

Veřejně prospěšný poplatník

V případě neziskových organizací přetrvávají nejasnosti, zda jejich příjmy jsou předmětem EET v případě opakovaně ziskové hlavní činnosti, tak i v případě plánovaně ziskových činností, prováděných však pouze příležitostně. Vyloučeny z EET jsou tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.

V případě potřeby vysvětlení neurčitých právních pojmů ojedinělý, příležitostně, drobná vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšného poplatníka, popřípadě jiných nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Tržby vyloučené

Z hlediska okruhu subjektů jsou z EET vyloučeny např. tržby státu, ÚSC, příspěvkových organizací, ČNB, držitele poštovní licence, finančních institucí  a obchodníků s cennými papíry.

Z hlediska druhů činnosti nepodléhají EET např. stravovací služby a ubytovací služby poskytované školou žákům a studentům, prodeje uskutečňované prostřednictvím automatů nebo bez lidské obsluhy a tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním vztahem.

Oznamovací povinnost a účtenka

Poplatník podléhající EET je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávu finanční správě a vystavit zákazníkovi účtenku se zákonnými náležitostmi, včetně fiskálního  identifikačního kódu (FIK). Aby mohl tuto činnost reálně plnit, musí nejprve od správce daně získat autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb. Poplatník je též povinen oznámit správci daně údaje o provozovnách, včetně údajů o internetových stránkách, na kterých nabízí zboží a služby.

V běžném režimu může poplatník vystavit zákazníkovi účtenku bez fiskálního identifikačního kódu pouze při překročení tzv. mezní doby odezvy, v takovém případě musí účtenka obsahovat tzv. podpisový kód poplatníka (PKP).

Ve zjednodušeném režimu může poplatník evidovat pouze tržby  při pravidelné hromadné přepravě osob a také tržby, které stanoví vláda nařízením – k datu vydání této informace nebylo tohoto zmocnění zákona využito.

Pokud poplatník není vybaven prostředky umožňujícímu mu vystavit jediný doklad splňující všechny požadavky a náležitosti kladené na něj již dříve předpisy živnostenskými (doklad o prodeji zboží), o ochraně spotřebitele (doklad o zakoupení), o DPH (daňový doklad) a nově i zákonem o EET, bude paralelně vystavovat ještě účtenku s náležitostmi EET.

Kontrolní nákup

Pracovníci finančního a celního úřadu jsou oprávněni provádět kontrolní nákupy za účelem zjištění plnění povinností uložených poplatníkovi zákonem o EET. Během kontrolního nákupu nesmí kontrolní orgán pořizovat utajeně zvukový a obrazový záznam.

Informační povinnost

Poplatník podléhající EET musí plnit svou informační povinnost tím, že v provozovně, kde se uskutečňují tržby a na internetových stránkách, na kterých nabízí zboží nebo služby, umístí viditelné a čitelné oznámení „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Správní delikty

Porušení zákona o EET je u podnikatelů správním deliktem sankcionovaným pokutami až do výše 500 000 Kč, kontrolním orgánem je finančním úřad nebo celní úřad. Kontrolní úřad může za zvlášť závažné porušení zákona nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.

Závazné posouzení o určení evidované tržby je zákonný institut umožňující poplatníkovi požádat správce daně o závazné rozhodnutí, zda konkrétní tržby jsou evidovanými tržbami dle zákona. V žádosti o závazné posouzení musí poplatník uvést výstižný popis platby, která má podléhat posouzení a návrh výroku rozhodnutí. Správce daně je povinen rozhodnout ve lhůtě 3 měsíců, podání žádosti podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč.

Účtenková loterie

Pro podporu získávání velkých informačních toků o uskutečněných prodejích podléhajících EET chystá ministerstvo financí účtenkovou loterii o peněžní i věcné ceny. Slosování bude možné se zúčastnit zasláním účtenky nebo údajů povinně uváděných na účtence správci daně, spolu se zasláním údajů o kupujícím. Jediným rozumným vysvětlením, proč EET podléhají i platby kartou, je úspěšné lobování bank a karetních společností, neboť pokud by za platbu kartou nebyl získán „výherní los“ došlo by k odklonu kupujících od platby kartou k hotovostní platbě s vidinou získání losu.

U zvláště hravých kupujících lze očekávat rozdělování nákupu na více účtenek, tj. více losů. Kupujícími neodebrané účtenky možná budou do losování uplatňovat sami prodávající, resp. jejich zaměstnanci. Kupující má již v současné době možnost ověřit si způsobem umožňujícím dálkový přístup zda údaje o dané tržbě byly zaslány správci daně. V případě, že se ověření nepodaří, bude systém pravděpodobně vyhodnocovat takovou situaci prakticky jako udání na prodávajícího, že nezaevidoval tržbu.

Každý občan, kterému není lhostejný osud státního rozpočtu, může nahlásit na webu finanční správy etrzby.cz v záložce Nahlášení nevydané účtenky situaci, kdy při nákupu účtenku neobdržel. Tvůrce formuláře se ani neobtěžoval vytvořit v něm nepovinně vyplňovanou kolonku na údaje o oznamovateli, předpokládají se tedy jen anonymní oznámení.

Dočasně vyloučené tržby

Zákon dočasně vylučuje některé tržby z povinnosti je evidovat dle zákona 112/2016 o evidenci tržeb, tj. pro různé druhy činnosti zákon ukládá tržby evidovat ve čtyřech různých fázích od účinnosti zákona podle toho, jaké druhy činností podléhající EET provozuje.

1. fáze

Již od 1. prosince 2016 EET podléhají ubytovací služby, které jsou zahrnuty v Klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE 55 ubytování a stravovací služby CZ-NACE 56.

V této 1. fázi EET nepodléhá pronájem nemovitostí bez doprovodných služeb (zjednodušeně řečeno dlouhodobý pronájem CZ-NACE 68.2). Ze stravovacích služeb podléhajících evidenci již v 1. fázi jsou vyjmuty pouhým metodickým pokynem „tržby za stravování, které není stravovací službou“, ale dle  extenzivního výkladu finanční správy jsou dodáním zboží.

2. fáze

Od 1. března 2017 se povinnosti  EET týkají maloobchodu a velkoobchodu.

3. fáze

Od 1. března 2018 se rozšiřuje účinnost zákona na stravování a pohostinství, jehož výsledkem je tržba za dodání zboží a dále na všechny činnosti, které nejsou v 1., 2., nebo 4. fázi. Jedná se zejména o tržby ze zemědělské činnosti, výrobu potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci), z dopravy, právních a účetních činností a o mnoho dalších činností dle CZ- NACE uvedených v příloze k zákonu.

4. fáze

Až od 1. června 2018 se činnost rozšiřuje na všechny zbývající druhy činností nezahrnutých již v předchozích fázích. Jedná se tedy o vybraná řemesla a výrobní činnosti včetně opravárenské činnosti, vzhledem k vysokému CZ-NACE 96 je příloha pro 4. fázi až symbolicky zakončena poskytováním osobních služeb (kadeřnice, maséři, kartářky).

Vzhledem k předpokládaným dalším interpretacím zákona a možným úpravám metodických materiálů a „výkladů k výkladům“ k EET doporučujeme všem potenciálně postiženým sledovat též specializované internetové stránky finanční správy http://www.etrzby.cz/.

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují. V případě vašeho zájmu o podrobnější informace k tomto zákonu nebo k jiným právním předpisům nás neváhejte kontaktovat.